SAKRAMENT CHRZTU
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej
Przygotowanie rodziców i chrzestnych do Sakramentu:
   - I i III Niedziela miesiąca:
godz. 17.00 (sala Domu Parafialnego)
Udzielanie Sakramentu:
   - II i IV Niedziela miesiąca:
podczas Mszy św. o godz. 12.30
Dokumenty potrzebne do chrztu:
 1. Dziecku:
  • „Akt urodzenia” dziecka
   • wystawiony przez właściwy Urząd Stanu Cywilnego
  • Jeżeli dziecko zostało ochrzczone „z wody”:
   • zaświadczenie osoby, która chrzciła
  • Jeżeli z innej parafii:
   • pisemna zgoda proboszcza tej parafii
 2. Rodzicom:
  • Jeżeli rodzice zawarli ślub w innej parafii:
   • „Świadectwo ślubu”
 3. Rodzicom chrzestnym:
  • Jeżeli chrzestni są z innej parafii:
   • konieczne jest zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi
  • Rodzicami chrzestnymi  n i e  mogą być osoby żyjące na Kontrakcie Cywilnym, niewierzące, rozwiedzione...
Sakrament Chrztu:
 • Jak jest nazywany ten sakrament?
  • 1214 - Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: „zanurzyć, pogrążyć”; „zanurzenie” w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie” (2 Kor 5,17; Ga 6,15).
 • Kto może przyjąć chrzest?
  • 1246 - „Zdolny do przyjęcia chrztu jest każdy człowiek jeszcze nie ochrzczony”. (KPK, kan. 864; KKKW, kan. 679)
  • 1282 - Od najdawniejszych czasów chrzest jest udzielany dzieciom, ponieważ jest łaską i darem Bożym, które nie zakładają ludzkich zasług. Dzieci są chrzczone w wierze Kościoła. Wejście w życie chrześcijańskie daje dostęp do prawdziwej wolności.
 • Celebracja sakramentu:
  • 1235Znak krzyża na początku celebracji wyciska pieczęć Chrystusa na tym, który ma do Niego należeć, i oznacza łaskę odkupienia, jaką Chrystus nabył dla nas przez swój Krzyż.
  • 1236Głoszenie słowa Bożego oświeca kandydatów i zgromadzenie prawdą objawioną i pobudza ich do udzielania odpowiedzi wiary, nieodłącznej od chrztu. Chrzest jest bowiem w szczególny sposób „sakramentem wiary”, ponieważ jest sakramentalnym wejściem w życie wiary.
  • 1237 – Ponieważ chrzest oznacza wyzwolenie od grzechu i od kusiciela, czyli diabła, dlatego wypowiada się nad kandydatem egzorcyzm (lub kilka egzorcyzmów). Namaszcza się go olejem katechumenów lub celebrans kładzie na niego rękę, a on w sposób wyraźny wyrzeka się Szatana. Tak przygotowany kandydat do chrztu może wyznać wiarę Kościoła, której zostanie „powierzony” przez chrzest.
  • 1238Woda chrzcielna zostaje poświęcona przez modlitwę epikletyczną (albo podczas obrzędów chrztu, albo w czasie Wigilii Paschalnej). Kościół prosi Boga, by przez swojego Syna i mocą Ducha Świętego zstąpił na tę wodę, aby ci, którzy zostaną w niej ochrzczeni, „narodzili się z wody i z Ducha” (J 3, 5).
  • 1239 – Następuje wówczas istotny obrzęd sakramentu – chrzest w sensie ścisłym. Oznacza on i urzeczywistnia śmierć dla grzechu i wejście w życie Trójcy Świętej przez upodobnienie do Misterium Paschalnego Chrystusa. W sposób najbardziej znaczący dokonuje się chrztu przez trzykrotne zanurzenie w wodzie chrzcielnej. Już od starożytności może on być także udzielany przez trzykrotne polanie wodą głowy kandydata.
  • 1262 – Widzialne elementy sakramentalnego obrzędu chrztu oznaczają różne jego skutki. Zanurzenie w wodzie mówi o symbolice śmierci i oczyszczenia, a także o odrodzeniu i odnowieniu. Dwoma najważniejszymi skutkami chrztu są oczyszczenie z grzechów i nowe narodzenie w Duchu Świętym.
 • Kto może chrzcić?
  • 1256 – Zwyczajnym szafarzem chrztu jest biskup i prezbiter, a w Kościele łacińskim także diakon. [...]
  • 1284 – W razie konieczności każda osoba może udzielić chrztu, pod warunkiem że ma intencję uczynienia tego, co czyni Kościół, i poleje wodą głowę kandydata, mówiąc: „Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”.
 • Konieczność chrztu
  • 1257 – Sam Pan potwierdza, że chrzest jest konieczny do zbawienia. Dlatego też polecił On swoim uczniom głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. Chrzest jest konieczny do zbawienia dla tych, którym była głoszona Ewangelia i którzy mieli możliwość proszenia o ten sakrament. Kościół nie zna oprócz chrztu innego środka, by zapewnić wejście do szczęścia wiecznego. Stara się więc nie zaniedbywać otrzymanego od Pana nakazu, by „odradzać z wody i z Ducha Świętego” wszystkich, którzy mogą być ochrzczeni. Bóg związał zbawienie z sakramentem chrztu, ale sam nie jest związany swoimi sakramentami.
  • 1281 – Ci, którzy ponoszą śmierć z powodu wiary, katechumeni i wszyscy ludzie, którzy pod wpływem łaski, nie znając Kościoła, szczerze szukają Boga i starają się pełnić Jego wolę, mogą być zbawieni, chociaż nie przyjęli chrztu.
  • 1283 – Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, to liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie.
  Katechizm Kościoła Katolickiego Część II Dział 2. Rozdział 1. Artykuł 1.
  www.katechizm.opoka.org.pl
     
• SALETYNI
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance
hosting
consultation