AKTUALNO�CI
Dzisiaj jest
• AKTUALNO�CI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OG�OSZENIA
• MSZE �WI�TE
• NABO�E�STWA
• SPOWIED� �W.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MA��.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Pos�aniec Matki Bo�ej Salety�skiej

Male�ka - Salety�ski Dom Rekolekcyjny w Zakopanem

La Salette Travel

Salety�ski Fundusz Pomocy Dzieciom i M�odzie�y

1procent Ko�o Przyjaci�� Radia Maryja

Program Rodzina 500plus

Punkty Konsultacyjne dla uzale�nionych
hosting
zaktualizowano r.
Od I Niedzieli Adwentu, 1 grudnia 2019 r., wraz z rozpocz�ciem nowego roku liturgicznego,
ZMIENI� SI� WYGL�D NASZEJ PARAFIALNEJ STRONY INTERNETOWEJ
a tak�e SERWER oraz HOSTING
Dotychczasowa strona pozostanie wy��cznie jako archiwum.
Aby przej�� na nowy obraz strony wystarczy klikn�� poni�szy link lub obrazek.
trzcianka.saletyni.pl

  30 listopada 2019 r.

I Niedziela Adwentu Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzie� 30 listopada – I Niedziela Adwentu.
Czytania mszalne: Iz 2,1-5; Ps 122,1-2.4-9; Rz 13,11-14; Ps 85,8; Mt 24,37-44.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Ko�ci�� jak troskliwa matka zaprasza do spojrzenia w g�r�, do powrotu do �r�de� nadziei. S� one zawarte w misterium osoby Jezusa Chrystusa, w tajemnicy Jego �mierci, zmartwychwstania i ostatecznego przyj�cia na ko�cu czas�w.
W �wietle tej tajemnicy spogl�damy na codzienno��, odnajdujemy Pana, kt�ry nam towarzyszy, i do�wiadczamy nietrwa�o�ci tego, co przysparza nam wielu trosk. Dlatego Ko�ci�� daje nam czas Adwentu, kt�ry pozwala na nowo oczekiwa� na spotkanie z Panem. To czas, aby postawi� sobie pytanie, czy moje �ycie jest ukierunkowane na jedynego Pana. Im bardziej kto� jest wa�ny, tym bardziej oczekiwanie mobilizuje do przygotowania si�. Wiara niesie wi�c ze sob� trosk� o aktywno�� jej prze�ywania. To oznacza wierno�� S�owu. Wtedy nie zaskoczy mnie �adna katastrofa. Wiara jest wi�c sta�ym oczekiwaniem, kt�re bazuje na pewno�ci, �e B�g jest obecny w mojej codzienno�ci.
Niech czas Adwentu b�dzie dla mnie, Panie, u�wiadomieniem sobie, �e ostateczn� met� mojego �ycia jest spotkanie ze Zmartwychwsta�ym. Wzmocnij moj� nadziej� w przygotowaniu si� na rado�� stani�cia przed Bogiem.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Dzie� 1 grudnia jest pierwsz� Niedziel� Adwentu — rozpoczynamy nowy rok liturgiczny.
Witamy w naszej wsp�lnocie parafialnej ks. Jacka Gorzelanego MS, Dyrektora Szko�y Nowej Ewangelizacji z Mr�gowa, kt�ry przeprowadzi trwaj�ce do wtorku 3 grudnia
REKOLEKCJE ADWENTOWE.
W poniedzia�ek i wtorek nauki rekolekcyjne b�d� g�oszone na Mszach �w. o godz. 6.45, 9.00 i 18.00. Przed ka�d� z nich mo�na b�dzie skorzysta� z sakramentu pojednania.
✰ ✰ ✰
W sobot�, 30 listopada, rozpocz��a si� w naszej parafii akcja charytatywna
Miko�aj z Wyobra�ni� Mi�osierdzia
�Miko�aj z Wyobra�ni� Mi�osierdzia�.
Na ty�ach ko�cio�a jest wystawiona choinka z bombkami zawieraj�cymi zapisane pragnienia podopiecznych Stowarzyszenia Hospicjum Trzcianka i ochronki parafialnej �Cichy K�cik�. Liczymy na wspania�omy�lno�� i otwarto�� serca wszystkich Parafian.
Prosimy o przynoszenie przygotowanych prezent�w do kancelarii parafialnej do wtorku 10 grudnia w godz. 10.00�11.00 i w godz. 16.00�17.30. Bardzo wa�ne jest to, aby osoby, kt�re zorganizowa�y upominek w ramach tej akcji, koniecznie zadba�y o przywi�zanie do niego wcze�niej zabranej bombki, dzi�ki czemu b�dzie mo�na sprawnie przyporz�dkowa� podarek do danej obdarowywanej osoby.
Organizator akcji: Fundacja Wyobra�nia Mi�osierdzia
✰ ✰ ✰
Od pierwszej Niedzieli grudnia kontynuujemy tzw. wypominki roczne. B�d� one czytane do ostatniej Niedzieli pa�dziernika 2020 r. 15 minut przed Msz� �w. rozpoczynaj�c� si� o godz. 12.30.
Kartki z wypominkami rocznymi s� wy�o�one na bocznym o�tarzu.

  28 listopada 2019 r.  

Renowacja o�tarza bocznego Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa - demontarz
Alleluja.
Chwalcie Boga w Jego �wi�tyni,
chwalcie Go na wynios�ym Jego niebosk�onie!
(Ps 150,1)
We wtorek, 26 listopada, w naszym ko�ciele pw. �w. Jana Chrzciciela w Trzciance ruszy�y prace renowacyjne o�tarza Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa.
Specjali�ci z Pracowni Konserwacji i Restauracji Dzie� Sztuki ART-FRESK dokonali demonta�u element�w nastawy o�tarza. Zosta�y one nast�pnie przewiezione do pracowni renowacji zabytk�w, gdzie zostan� poddane odpowiednim zabiegom.

  25 listopada 2019 r.  

�wi�ci na miar�
�Wielka� �wi�to�� polega na codziennym wykonywaniu
�drobnych obowi�zk�w�.
(Josemar�a Escriv� de Balaguer, za�o�yciel Opus Dei)
W naszym ko�ciele pw. �w. Jana Chrzciciela w Trzciance od soboty 23 listopada do Niedzieli 1 grudnia odbywa si� pokonkursowa wystawa lalek prezentuj�cych postaci �wi�tych.
Jest to plon trzeciej ju� edycji Powiatowego Konkursu „�wi�ci na miar� (naszych czas�w)”, organizowanego przez Katolick� Szko�� Podstawow� im. �w. Faustyny w Trzciance.

  24 listopada 2019 r.

Ju� za tydzie�, w Niedziel� 1 grudnia rozpoczyna si� Adwent, czyli czas liturgicznego oczekiwania na przyj�cie Zbawiciela.
Przez ca�y czas trwania adwentu od poniedzia�ku do soboty w Ksi�garni La Salette, a w Niedziele przed ko�cio�em
b�d� rozprowadzane
�wiece Caritas przeznaczone na st�� wigilijny:
 • du�e w cenie 20 z�,
 • ma�e w cenie 8 z�.
Doch�d z ich sprzeda�y przeznaczony jest na pomoc dzieciom i dofinansowanie �wietlic �rodowiskowych.

  23 listopada 2019 r.

Jezus Chrystus Kr�l Wszech�wiata Kolor liturgiczny - bialy
Dzie� 24 listopada – XXXIV Niedziela zwyk�a.
Uroczysto�� Jezusa Chrystusa, Kr�la Wszech�wiata
ostatnia Niedziela roku liturgicznego
Czytania mszalne: 2 Sm 5,1-3; Ps 122, 1-2.4-5; Kol 1,12-20; Mk 11,10; �k 23,35-43.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Przyjrzyj si�, jak Jezus realizuje swoje kr�lestwo. W blisko�ci do ludzi jako najlepszy ich pasterz. W rz�dzeniu, kt�re jest pokorn� s�u�b�, a jej fundamentem � pos�uszna mi�o�� do Ojca. To mi�o�� zatroskana o ka�dego, kt�ra nigdy nie staje si� przymusem, zaprasza, aby cz�owiek podj�� woln� decyzj� uczynienia Chrystusa swoim jedynym kr�lem.
Ka�dy grzech i brak odpowiedzi na �ask� Bo�� staj� si� zaprzeczeniem kr�lowaniu Boga. �wiat dzisiejszy pokazuje, �e wszystko mo�na o�mieszy� i wyszydzi�, r�wnie� kr�lowanie Boga, bo demaskuje ob�ud� wszelkiej w�adzy, ludzkiej pychy i egoizmu. Jezusowe kr�lestwo jest kr�lestwem �ycia, kt�re zwyci��y�o szatana i �mier�, trwa bez ko�ca. Jest kr�lestwem s�u�ebnej mi�o�ci. Zdobywa si� je przez pos�usze�stwo i pokorn� odpowied� na �ask� p�yn�c� z Krzy�a. Jezus kr�luje z tronu mi�osierdzia. Jego kr�lestwo mo�e sta� si� udzia�em ka�dego, najwi�kszego nawet �otra. Trzeba tylko ufnego i ca�kowitego uznania w Jezusie Kr�la wszech�wiata i swojego �ycia.
Niech ka�dego dnia przychodzi do mnie Twoje, Panie, kr�lestwo. Wspomagaj mnie, abym m�g� �y� jego prawem. A kiedy zako�cz� ziemsk� w�dr�wk�, przyjmij mnie do jego pe�ni.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Jezus Chrystus Kr�l
Christus Vincit, Christus Regnat. Christus, Christus Imperat.
Chrystus Wodzem, Chrystus Kr�lem. Chrystus, Chrystus W�adc� nam.
(pie�� ku czci Jezusa Chrytusa, wg tradycji najstarsza pie�� chrze�cijan)
Dzie� 24 listopada jest ostatni� Niedziel� obecnego roku liturgicznego. �wi�tujemy j� w spos�b szczeg�lny jako Uroczysto�� Jezusa Chrystusa Kr�la Wszech�wiata.
Stra� Honorowa Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa
Cze��, mi�o�� i wynagrodzenie Sercu Jezusa.
(dewiza Stra�y Honorowej Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa)
W naszej parafii w Uroczysto�� Jezusa Chrystusa Kr�la Wszech�wiata Stra� Honorowa Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa obchodzi 62. rocznic� swego powstania.
Niech �yje Jezus!
Dzi�kujemy za ofiary z�o�one na tac� w ubieg�� Niedziel� na cele renowacyjne w wysoko�ci 10100 z�.
B�g zap�a�.
Do ko�ca listopada o godz. 17.30 polecamy mi�osiernemu Bogu naszych bliskich zmar�ych, kt�rych imiona zosta�y wypisane na kartkach wypominkowych.
Wieczny odpoczynek racz im da� Panie,
a �wiat�o�� wiekuista niechaj im �wieci,
niech spoczywaj� w pokoju wiecznym. Amen

  22 listopada 2019 r.

W pi�tek, 22 listopada, Ko�ci�� obchodzi liturgiczne wspomnienie �w. Cecylii, Dziewicy i M�czennicy, patronki �piewu ko�cielnego, ch�rzyst�w i organist�w.

W dniu wspomnienia muzycznej patronki, o godz. 18.00 w naszym ko�ciele zostanie odprawiona Msza �w. w intencji cz�onk�w Ch�ru BPiCK Pasjonata. W dniu ich �wi�ta �yczymy im, oraz naszemu organi�cie Grzegorzowi Paterowi, b�ogos�awie�stwa Bo�ego i opieki Pi�knej Pani z La Salette, aby nadal doskonal�c sw�j kunsz, z powodzeniem u�wietniali uroczysto�ci parafialne.

  19 listopada 2019 r.

Zostan honorowym dawc� krwi!
Krwiodawcy to wsp��cze�ni bohaterowie, kt�rzy „przelewaj� krew”,
�eby ratowa� komu� �ycie.
(ks. Piotr Sadkiewicz, proboszcz par. pw. �w. Micha�a Archanio�a w Le�nej /pow. �ywiecki/)
W �rod�, 20 listopada, w Liceum Og�lnokszta�c�cym w godz. od 9.30 do 14.30 b�dzie mia�a miejsce
AKCJA POBORU KRWI.
Klub Honorowych Dawc�w Krwi apeluje do wszystkich ch�tnych, kt�rzy mog� z�o�y� ten szczeg�lny dar serca, o liczne przybycie.

  18 listopada 2019 r.

ZST-naprawa
Poczucie bezpiecze�stwa, nawet jak najbardziej usprawiedliwione,
zawsze jest najgorszym doradc�!
(Joseph Conrad, pisarz)
Od poniedzia�ku 18 listopada do pi�tku 22 listopada w ramach akcji
„Bezpieczna jesie�”
w trzcianeckim Zespole Szk�� Technicznych mo�na dokona� bezp�atnego ustawienia �wiate� w pojazdach.
Zapraszamy do skorzystania z oferowanej us�ugi!

  17 listopada 2019 r.

Kino Osiedlowe SMLW Trzcianka
Zach�camy do skorzystania z propozycji Kina Osiedlowego i...
... obejrzenia filmu „Nieplanowane”.
B�dzie go mo�na zobaczy� do najbli�szego czwartku 21 listopada.
„Nieplanowane” (oryg. „Unplanned”) — dramat prod. USA w re�yserii Chucka Konzelmana, Caryego Solomona wed�ug ich w�asnego scenariusza jest oparty na prawdziwej historii Abby Johnson — wolontariuszki, a potem pracownicy jednej z klinik aborcyjnych pot��nej organizacji Planned Parenthood.
G��boko wierz�ca w prawo kobiet do wolnego wyboru i pragn�ca im pomaga� Abby szybko awansuje, by w ko�cu sta� si� jedn� z najm�odszych dyrektorek korporacyjnego giganta wykonujacego seryjne aborcje. B�yskotliw� karier� przerywa pewne wydarzenie, kt�rego jest uczestniczk�. Rewiduje ono jej dotychczasowe pogl�dy i na zawsze odmienia �ycie...
W filmie wyst�puj� m.in. Ashley Bratcher, Brooks Ryan, Robia Scott, Jared Lotz, Emma Elle Roberts, Robin DeMarco, Robert Thomason, Tina Toner.
Wi�cej informacji i zwiastun filmu na stronie internetowej Kina Osiedlowego:

  16 listopada 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 17 listopada – XXXIII Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Ml 3,19-20a; Ps 98,5-9; 2 Tes 3,7-12; �k 21,28; �k 21,5-19.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Tylko droga wyznaczona przez Jezusa wiedzie cz�owieka ku prawdziwej, spe�nionej przysz�o�ci. To jednak droga nie-zrozumienia i prze�ladowa�. Uczni�w czeka los Mistrza. Nie jest to droga samotna, to droga Jezusa i Ko�cio�a. W pe�nym przylgni�ciu do Jezusa �ywa wiara nie ma nic wsp�lnego z naiwno�ci�.
Liczne prywatne wizje przypisuj� sobie znajomo�� ko�ca �wiata. Zwodz� [...] fa�szywymi interpretacjami s�owa Bo�ego. �atwo zatraci� wiar� i rozeznanie [...]. Zamiast wiary, osobistej wi�zi z Bogiem cz�owiek staje si� przywi�zany do swoich wyobra�e� Boga. Tymczasem Jezus pozostawi� siebie i swoje S�owo w Ko�ciele. Da� nam Ducha �wi�tego, kt�ry gwarantuje Ko�cio�owi wierno�� prawdzie.
Duchu �wi�ty, prowad� mnie drog� Jezusow�. B�d� Duchem Prawdy w chwilach zw�tpie� i pokus �wiata. Umacniaj mnie, abym ca�ym sob� m�g� przylgn�� do Jezusa.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Niedziela 17 listopada, to trzecia Niedziela miesi�ca, dlatego ofiary zebrane na tac� b�d� przeznaczone
na renowacj� o�tarza bocznego Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa.
Prace konserwatorskie rozpoczn� si� po dniu 25 listopada.
✰ ✰ ✰
Zach�camy do skorzystania z propozycji Kina Osiedlowego i obejrzenia filmu „Nieplanowane”. B�dzie go mo�na zobaczy� do najbli�szego czwartku 21 listopada.
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a R��a�cowa
Wieczny odpoczynek racz im da� Panie,
a �wiat�o�� wiekuista niechaj im �wieci.
Niech odpoczywaj� w pokoju wiecznym. Amen
(Aklamacja)
Przez ca�y listopad o godz. 17.30 b�dziemy si� modli� za naszych bliskich zmar�ych, kt�rych imiona zosta�y wypisane na kartkach wypominkowych.
Kartki wypominkowe s� wy�o�one na bocznym o�tarzu. Mo�na je zabiera� do domu i po czytelnym wype�nieniu sk�ada� na tacy, w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

  15 listopada 2019 r.

  14 listopada 2019 r.  

Narodowe �wi�to Niepodleg�o�ci
Nar�d, kt�ry nie szanuje swej przesz�o�ci nie zas�uguje na szacunek
tera�niejszo�ci i nie ma prawa do przysz�o�ci.
(J�zef Pi�sudski)
W poniedzia�ek, 11 listopada, obchodzili�my Narodowe �wi�to Niepodleg�o�ci.
W naszym ko�ciele parafialnym pw. �w. Jana Chrzciciela odby�a si� uroczysta Msza �w. w intencji Ojczyzny. Eucharystii przewodniczy� i okoliczno�ciowe S�owo wyg�osi� ks. proboszcz Zbigniew Cybulski MS.

  10 listopada 2019 r.

W poniedzia�ek, 11 listopada, przypada 101 rocznica odrodzenia si� Pa�stwa Polskiego po 123 latach niewoli – obchodzimy Narodowe �wi�to Niepodleg�o�ci.
Polacy chc� niepodleg�o�ci, lecz pragn�liby, aby ta niepodleg�o�� kosztowa�a dwa grosze i dwie krople krwi � a niepodleg�o�� jest dobrem nie tylko cennym, ale i bardzo kosztownym.
(J�zef Pi�sudski, marsza�ek)
Niepodleg�o�� trzeba budowa� na sprawdzonym fundamencie, w spos�b przemy�lany, zorganizowany, patrz�c daleko w przysz�o��, a nie tylko na chwilowe rozwi�zania.
(ks. bp Krzysztof Zadarko, z homilii na Narodowe �wi�to Niepodleg�o�ci)

  9 listopada 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 10 listopada – XXXII Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: 2 Mch 7,1-2.9-14; Ps 17,1.5-6.8i15; 2 Tes 2,16-3,5; Ap 1,5-6; �k 20,27-38.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Zacie�nianie perspektywy �ycia prowadzi do wyszukiwania sztucznych problem�w. Mog� by� one pr�b� podwa�ania autorytetu Jezusa. Jezus zachowuje spok�j. Jest pewien swoich racji. Wykorzystuje t� sytuacj�, aby udzieli� nam �yciowej lekcji. M�wi dzi�, aby�my patrzyli na �ycie, zar�wno swoje, jak i tych, kt�rzy ju� odeszli, w perspektywie pewno�ci zmartwychwstania, nadziei �ycia r�wnego anio�om.
To mobilizuje do walki, aby nie poddawa� si� �adnemu panowaniu opr�cz Jezusowego. Jezus zaprasza do prze�ywania �ycia w zadziwieniu z nieosi�galnej naszymi si�ami godno�ci dziecka Bo�ego. Pomaga odkrywa�, �e B�g jest Bogiem �ycia i nie chce �mierci grzesznika. Potrafi o�ywi� to, co wydaje si� ju� nieodwracalnie martwe.
W Tobie, Panie, jest �r�d�o mojego obecnego �ycia, a w Twoim zmartwychwstaniu nadzieja na �ycie wieczne. Niech ta nadzieja przeniknie moje my�lenie i ukierunkowuje wybory mojego serca.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Dzi�kujemy za obecno�� i s�owo ks. Grzegorzowi Szczyg�owi MS, redaktorowi naczelnemu „La Salette. Pos�a�ca Matki Bo�ej Salety�skiej”.
Dzi� przed ko�cio�em rozprowadzany jest nowy numer czasopisma wraz z nasz� gazet� parafialn� „�wiat�o z La Salette”.
✰ ✰ ✰
Sk�adamy serdeczne podzi�kowanie uczniom klas pierwszych Zespo�u Szk�� Technicznych w Trzciance, kt�rzy pod opiek� pana Dariusza Kolonisty-Kujawskiego uporz�dkowali cmentarz parafialny przed uroczysto�ci� Wszystkich �wi�tych.
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a R��a�cowa
Wieczny odpoczynek racz im da� Panie,
a �wiat�o�� wiekuista niechaj im �wieci.
Niech odpoczywaj� w pokoju wiecznym. Amen
(Aklamacja)
Przez ca�y listopad o godz. 17.30 b�dziemy si� modli� za naszych bliskich zmar�ych, kt�rych imiona zosta�y wypisane na kartkach wypominkowych.
Kartki wypominkowe s� wy�o�one na bocznym o�tarzu. Mo�na je zabiera� do domu i po czytelnym wype�nieniu sk�ada� na tacy, w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

  9 listopada 2019 r.  

Pogrzeb p. Leokadii Boguszewskiej
Dusze sprawiedliwych s� w r�ku Boga i nie dosi�gnie ich m�ka. Zda�o si� oczom g�upich, �e pomarli, zej�cie ich poczytano za nieszcz��cie i odej�cie od nas za unicestwienie, a oni trwaj� w pokoju.
(Mdr 3,1-3)
W pi�tek, 2 listopada, odby� si� pogrzeb pani Leokadii Boguszewskiej, matki �p. ks. Zdzis�awa Boguszewskiego MS.
W naszym ko�ciele parafialnym zosta�a odprawiona �a�obna Msza �w., kt�rej przewodniczy� ks. Czes�aw Ha�gas MS, wikariusz i ekonom prowincjalny Prowincji Polskiej Ksi��y Misjonarzy Saletyn�w. Po jej zako�czeniu, na cmentarzu komunalnym odby�a si� ceremonia pogrzebowa.

  5 listopada 2019 r.  

Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar�ych
Wierz�, �e b�d� ogl�da� dobra Pana w krainie �yj�cych.
(Ps 27,13)
W sobot�, 2 listopada, obchodzili�my Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar�ych, czyli tzw. „Dzie� Zaduszny”.
Jak co roku, na cmentarzu komunalnym podczas Mszy �w. i procesji cmentarnymi alejami, modlili�my si� wspominaj�c tych wszystkich, kt�rzy poprzedzili nas w drodze do Domu Ojca...

  4 listopada 2019 r.  

Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych w Trzciance
Dlaczego szukacie �yj�cego w�r�d umar�ych?
Nie ma Go tutaj; zmartwychwsta�.
(�k 24,5-6)
W pi�tek, 1 listopada, wraz z ca�ym Koscio�em w Polsce, obchodzili�my Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych.
Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszka� wiele. Gdyby tak nie by�o, to bym wam powiedzia�. Id� przecie� przygotowa� wam miejsce. A gdy odejd� i przygotuj� wam miejsce, przyjd� powt�rnie i zabior� was do siebie, aby�cie i wy byli tam, gdzie Ja jestem. (J 14,1-3)

  3 listopada 2019 r.

Rodacy - Rodakom
Wszystko, co uczynili�cie jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnie�cie uczynili.
(Mt 25,40)
W naszym ko�ciele jeszcze przez tydzie�
w ramach pomocy Polakom na Kresach,
b�dzie wystawiony kosz

na artyku�y chemii gospodarczej, zabawki oraz trwa�e artyku�y spo�ywcze.
Zebrane materia�y w listopadzie tego roku zostan� dostarczone do polskich rodzin mieszkaj�cych na Litwie.

  2 listopada 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 3 listopada – XXXI Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Mdr 11,22-12,2; Ps 145,1-2.8-11.13-14; 2 Tes 1,11�12.2,1-2;
J 3,16; �k 19,1-10.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Ciekawo�� cz�sto pe�ni w naszym �yciu rol� bardzo tw�rcz�. Staje si� inspiracj� wielu bada� i odkry�. Pozwala lepiej pozna� samego siebie i oczekiwania innych. Prowadzi do budowania bardziej owocnych relacji. A co najwa�niejsze, mo�e by� te� pocz�tkiem nawr�cenia.
Patrz�c na Zacheusza, odnosi si� wra�enie, �e niczego mu nie brakowa�o: mia� w�adz� i pieni�dze. Mo�e wi�c pragnienie zobaczenia Mistrza z Nazaretu by�o kaprysem pr��no�ci. Ale uczyni� wszystko, aby je zaspokoi�. Mo�emy podziwia� jego aktywno�� i determinacj�, jednocze�nie pami�taj�c o tym, �e to sam Jezus wcze�niej wzbudzi� w nim to pragnienie. Zapragn�� sta� si� domownikiem jego �ycia. Ta ewangeliczna scena jest przyk�adem dzia�ania Boga. Najpierw daje On cz�owiekowi swoj� �ask�, a je�li ten na ni� odpowie, to zamieszka w nim zbawienie.
Bo�e Ojcze, niech Tw�j Duch o�ywia we mnie niegasn�ce pragnienie poznania Ciebie, abym m�g� lepiej pozna� siebie, s�u�y� innym i zosta� poznany przez Ciebie na ca�� wieczno��.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Dzi�kujemy za ofiary w wysoko�ci 9400 z� z�o�one na tac� w trzeci� Niedziel� miesi�ca
na cele renowacji o�tarza Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa.
Dzi�kujemy r�wnie� tym, kt�rzy regularnie wp�acaj� swoje ofiary na parafialne konto bankowe.
B�g zap�a�!
Prace renowacyjne o�tarza Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa rozpoczn� si� z ko�cem tego miesi�ca. Do dnia dzisiejszego dysponujemy sum� 60 000 z�, a koszt prac zosta� wyceniony na 97 000 z�.
✰ ✰ ✰
Przypominamy, �e do pi�tku 8 listopada mo�na uzyska� odpust zupe�ny i ofiarowa� go za zmar�ych.
Do warunk�w jego uzyskania nale��: pobo�ne nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmar�ych, modlitwa w intencjach polecanych przez Papie�a i trwanie w stanie �aski u�wi�caj�cej.
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a R��a�cowa
Wieczny odpoczynek racz im da� Panie,
a �wiat�o�� wiekuista niechaj im �wieci.
Niech odpoczywaj� w pokoju wiecznym. Amen
(Aklamacja)
Przez ca�y listopad o godz. 17.30 b�dziemy si� modli� za naszych bliskich zmar�ych, kt�rych imiona zosta�y wypisane na kartkach wypominkowych.
Kartki wypominkowe s� wy�o�one na bocznym o�tarzu. Mo�na je zabiera� do domu i po czytelnym wype�nieniu sk�ada� na tacy, w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

  1 listopada 2019 r.

Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych Kolor liturgiczny - fioletowy
Dzie� 2 listopada – sobota.
Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar�ych
Czytania mszalne: Hi 19,1.23-27; Ps 27,1.4.7-9.13-14; 1 Kor 15,20-28; Ap 1,5-6;
�k 23,44-46.50.52-53; 24,1-6.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
B�g pami�ta o swoich dzieciach. Wspomnienie wszystkich wiernych zmar�ych to podw�jne do�wiadczenie. Z jednej strony sko�czono�� naszej natury, bo przechodzimy naturalny proces obumierania, a potwierdzaj� to groby naszych bliskich. Z drugiej strony – nadzieja p�yn�ca z wiary w Boga, kt�ry jest Bogiem �ycia i wszystko dla Niego �yje.
Trzeba t� tajemnic� prze�ywa� we wszystkich jej wymiarach. Nie b�jmy si� b�lu rozstania, jaki odczuwamy, staj�c przy grobie bliskich nam os�b. Zauwa�my, jak dobrze, �e szczytem grob�w naszych bliskich jest krzy�. Patrz�c na ten znak Jezusowego zwyci�stwa, zaczynamy patrze� oczami wiary. Krzy� to �mier�, kt�ra nie mia�a ostatniego s�owa. To brama ku �yciu dla wszystkich, kt�rych Jezus umi�owa�. A mi�o�� pragnie blisko�ci na zawsze. Je�li nasz bliski przeszed� t� bram� �mierci razem z Jezusem, to b�l zamienia si� powoli w nadziej�. Staje si� przypomnieniem, �e Jezus jest jedyn� prowadz�c� tam Drog�. Trzeba si� jej mocno pilnowa�, a wtedy serce nie b�dzie si� trwo�y�.
Umocnij mnie, Panie, w smutku rozstania z najbli�szymi nadziej� jedno�ci �ycia w Tobie na wieki. Prosz� Ci� za nimi, aby mogli na zawsze za�ywa� rado�ci p�yn�cej z Twojej blisko�ci.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
2 listopada — wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar�ych
(tzw. Dzie� Zaduszny:
 • Msze �w. w naszym ko�ciele o godz. 6.30, 7.15 i 18.00.
 • O godz. 11.00 zapraszamy Parafian na cmentarz komunalny:
  • godz. 11.00 — czytanie wypomink�w,
   (to jeden ze znak�w wyra�ania naszej modlitewnej pami�ci o zmar�ych),
  • godz. 12.00 — Msza �w.,
  • po zako�czeniu Eucharystii wyruszymy alejami cmentarza w procesji z 4. stacjami, podczas kt�rej b�dziemy si� modli� za wszystkich wiernych zmar�ych.
✰ ✰ ✰
Przypominamy, �e od Uroczysto�ci Wszystkich �wi�tych przypadaj�cej 1 listopada do dnia 8 listopada mo�na uzyska� odpust zupe�ny i ofiarowa� go za zmar�ych.
Do warunk�w jego uzyskania nale��: pobo�ne nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmar�ych i trwanie w stanie �aski u�wi�caj�cej.
✰ ✰ ✰
Kartki wypominkowe s� wy�o�one w naszym ko�ciele na bocznym o�tarzu. Prosimy o zabranie ich do domu i po czytelnym wype�nieniu sk�adanie ich na tacy, w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Czytanie wypomink�w b�dzie na cmentarzu komunalnym w Dzie� Zaduszny oraz przez ca�y listopad w ko�ciele o godz. 17.30.

  31 pa�dziernika 2019 r.

Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych Kolor liturgiczny - bialy
Dzie� 1 listopada – pi�tek.
Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych
Czytania mszalne: Ap 7,2-4.9-14; Ps 24,1-6; 1 J 3,1-3; Mt 11,28; Mt 5,1-12a.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
�wi�ci, czyli szcz��liwi. Istniejemy dzi�ki mi�o�ci Boga, kt�ra zrealizowa�a si� przez naszych rodzic�w. W Bo�ych planach od zawsze jeste�my powo�ani do pe�ni �ycia w Bogu. Aby tak si� sta�o, pos�a� On swojego Syna. W Jezusie mo�emy zrealizowa� to, co Ojciec przewidzia�: „On wybra� nas w Nim przed stworzeniem �wiata, aby�my byli przed Nim �wi�ci i nieskalani w mi�o�ci” (Ef 1,4). �wi�to�� to droga dla ka�dego.
Serce, gdy bije �yciem Bo�ym, jest zdolne stan�� przed Nim twarz� w twarz. Ogl�danie Boga to najwi�ksza blisko��, do jakiej cz�owiek zosta� powo�any. A nadzieja obiecanej szcz��liwo�ci daje moc do walki opartej na obietnicy Boga o czyste serce ka�dego dnia. On nie tylko wie, co m�wi, ale i te obietnice spe�nia.
Daj mi, Panie, serce rozkochane w Tobie, aby nieust�pliwie szuka�o Ciebie. Niech Duch �wi�ty prowadzi mnie i umacnia na drodze ku �wi�to�ci. Wszyscy �wi�ci i �wi�te Bo�e, m�dlcie si� za mn�!
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
1 listopada — Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych:
 • Msze �w. w naszym ko�ciele: o godz. 6.30, 8.00 i 18.00,
 • Msza �w. na cmentarzu komunalnym: o godz. 10.00,
 • Msza �w. na cmentarzu parafialnym: o godz. 14.00,
 • Msza �w. w Niekursku z procesj� ko�cz�c� si� na cmentarzu: o godz. 13.00.
Burmistrz Trzcianki informuje, �e w dniu 1 listopada 2019 roku w godzinach 7.30-14.30 uruchomiona b�dzie darmowa komunikacja autobusowa na cmentarz komunalny. Przebieg trasy autobusu widoczny jest na za��czonej mapce.
Ze wzgl�du na du�y ruch samochodowy podczas Dnia Wszystkich �wi�tych i trudno�ci z dostaniem si� na cmentarz, zach�camy do pozostawienia samochod�w i korzystania z bezp�atnej komunikacji lub udania si� na cmentarz pieszo.
✰ ✰ ✰
2 listopada — wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar�ych
(tzw. Dzie� Zaduszny:
 • Msze �w. w naszym ko�ciele o godz. 6.30, 7.15 i 18.00.
 • O godz. 11.00 zapraszamy Parafian na cmentarz komunalny:
  • godz. 11.00 — czytanie wypomink�w,
   (to jeden ze znak�w wyra�ania naszej modlitewnej pami�ci o zmar�ych),
  • godz. 12.00 — Msza �w.,
  • po zako�czeniu Eucharystii wyruszymy alejami cmentarza w procesji z 4. stacjami, podczas kt�rej b�dziemy si� modli� za wszystkich wiernych zmar�ych.
✰ ✰ ✰
Przypominamy, �e od Uroczysto�ci Wszystkich �wi�tych 1 listopada do dnia 8 listopada mo�na uzyska� odpust zupe�ny i ofiarowa� go za zmar�ych. Do warunk�w jego uzyskania nale��: pobo�ne nawiedzenie cmentarza, modlitwa za zmar�ych i trwanie w stanie �aski u�wi�caj�cej.
✰ ✰ ✰
Kartki wypominkowe s� wy�o�one w naszym ko�ciele na bocznym o�tarzu. Prosimy o zabranie ich do domu i po czytelnym wype�nieniu sk�adanie ich na tacy, w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Czytanie wypomink�w odb�dzie si� na cmentarzu komunalnym w Dzie� Zaduszny oraz przez ca�y listopad w ko�ciele o godz. 17.30.

  28 pa�dziernika 2019 r.

Zbli�a si� listopad — miesi�c po�wi�cony modlitwom za naszych bliskich zmar�ych.
S� takie elementy ameryka�skiej popkultury, kt�re raz za razem wdzieraj� si� do niegdy� konserwatywnej kulturowo Polski. Wcze�niej �w. Miko�aj zosta� zast�piony przez zlaicyzowan� maskotk� Coca-Coli, nast�pnie walentynki wypar�y wspomnienie �w. Walentego, a teraz Halloween pr�buje m�odemu pokoleniu wywr�ci� w g�owie sens uroczysto�ci Wszystkich �wi�tych oraz Dnia Zadusznego.
Wiele os�b u�miecha si� pod nosem, kiedy poznaje stanowisko Ko�cio�a na temat Halloween. Najcz��ciej ludzie u�ywaj� argumentu: co z�ego jest w tym, �e dzieci przebieraj� si� za czarownice i diabliki? Albo: przecie� to tylko zabawa, nie ma w niej nic z�ego. Problem polega na tym, �e ca�a symbolika i atmosfera Halloween otwiera cz�owieka na rzeczywisto��, o kt�rej gdyby cz�owiek wiedzia�, ucieka�by, gdzie pieprz ro�nie.
wi�cej

  27 pa�dziernika 2019 r.  

Spotkanie saletynow ze spo�eczno�ci� trzcianeckiej szko�y katolickiej
Napisano: Gorliwo�� o dom Tw�j poch�onie Mnie.
J 2,17

W Niedziel�, 27 pa�dziernika, przypad�a w tym roku uroczysto�� rocznicy po�wi�cenia ko�cio�a w�asnego.
Nasza �wi�tynia zosta�a po�wi�cona Bogu w dniu 2 grudnia 1917 r. — w pierwsz� Niedziel� Adwentu.
Pami�tajmy w modlitwach o tych wszystkich, kt�rzy j� budowali i pro�my Pana, by obdarzy� ich �yciem wiecznym. Nie zapominajmy tak�e o tych, kt�rzy obecnie troszcz� si� o nasz ko�ci�� i odkrywaj� w nim �ywego Boga oraz wzrastaj� w wierze, nadziei i mi�o�ci.

  26 pa�dziernika 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 27 pa�dziernika – XXX Niedziela zwyk�a.
Uroczysto�� rocznicy po�wi�cenia ko�cio�a w�asnego
Czytania mszalne: Syr 35,12-14.16-18; Ps 34,2-3.17-19.23; 2 Tm 4,6-9.16-18;
2 Kor 5,19; �k 18,9-14.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Jezus m�wi dzi� o dw�ch sposobach rozumienia i prze�ywania relacji z Bogiem. Dla faryzeusza centrum tej relacji jest on sam. Za to, jaki jest, dzi�kuje nie Bogu, lecz sobie samemu. A celnik, daleko w cieniu, �wiadomy swojej grzeszno�ci, pokornie prosi o jedno, czego naprawd� potrzebuje, a czego B�g nie mo�e mu odm�wi�: o mi�osierdzie.
W �wietle tych dw�ch postaw winni�my spojrze� na nasz� osobist� relacj� z Bogiem. Drogi do ko�cio�a mog� nauczy� si� na pami��, wyrobi� sobie nawyk stawiania si� w nim ka�dej niedzieli, ale czy zawsze pami�tam o celu swojej tam obecno�ci? Jestem oczekiwany. Mam stan�� w prawdzie przed Bogiem, nie po to, aby si� usprawiedliwia� lub pot�pia�, lecz uczy� si� dzi�kowa�, uznaj�c w Bogu dawc� wszelkich dar�w, i prosi� o mi�osierdzie, ufaj�c w Jego odradzaj�c� mi�o��. Modlitwa staje si� odkrywaniem prawdy o Bogu Ojcu, a w jej �wietle poznawaniem prawdy o sobie, kt�ra wyzwala, bo przybli�a do Ojca.
Bo�e, b�d� mi�osierny dla mnie, grzesznego. Wspomagaj mnie swoj� �ask�, abym potrafi� w spotkaniu z Tob� odkrywa� prawd� o sobie i odchodzi� umocniony.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
W Niedziel� 27 pa�dziernika, przypada
UROCZYSTO�� ROCZNICY PO�WI�CENIA KO�CIO�A W�ASNEGO.
Nasza �wi�tynia zosta�a po�wi�cona Bogu w pierwsz� Niedziel� Adwentu — w dniu 2 grudnia 1917 r.
Pami�tajmy w modlitwach o tych wszystkich, kt�rzy j� budowali i pro�my Pana, by obdarzy� ich �yciem wiecznym.
✰ ✰ ✰
Jeszcze przez dwa tygodnie w naszym ko�ciele, w ramach pomocy Polakom na Kresach, b�dzie wystawiony kosz na artyku�y chemii gospodarczej, zabawki oraz trwa�e artyku�y spo�ywcze.
Zebrane materia�y dostarczone zostan� w listopadzie br. do polskich rodzin mieszkaj�cych na Litwie.
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a R��a�cowa
Matko R��a�cowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Kr�lowo, �liczna Matko Boska:
Raju rozkosznego lilijo!
Matko r��a�cowa, Maryjo!
(...z pie�ni)
Jeszcze do czwartku, 31 pa�dziernika, trwa miesi�c po�wi�cony
Matce Bo�ej R��a�cowej.
  Zapraszamy wszystkich na nabo�e�stwo r��a�cowe:
  • dzieci — od poniedzia�ku do czwartku na godz. 16.30,
  • doros�ych i m�odzie� — do czwartku codziennie na godz. 17.30.

  23 pa�dziernika 2019 r.

Biblia
Na pocz�tku by�o S�owo, a S�owo by�o u Boga, i Bogiem by�o S�owo.
Ono by�o na pocz�tku u Boga. Wszystko przez Nie si� sta�o [...].
W Nim by�o �ycie, a �ycie by�o �wiat�o�ci� ludzi,
a �wiat�o�� w ciemno�ci �wieci i ciemno�� jej nie ogarn��a.
Na �wiecie by�o [S�owo], a �wiat sta� si� przez Nie, lecz �wiat Go nie pozna�.
Wszystkim tym jednak, kt�rzy Je przyj�li,
da�o moc, aby si� stali dzie�mi Bo�ymi [...].
(J 1,1-5.10.12)
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA BIBLIJNE
w ka�d� �rod� o godz. 19.00
w kawiarence Domu Parafialnego

  22 pa�dziernika 2019 r.

Radio Maryja
Ko�o Przyjaci�� Radia Maryja organizuje
PIELGRZYMK� DO TORUNIA
z okazji 28. rocznicy powstania rozg�o�ni
.
Zapisy oraz bli�sze informacje — pod nrem tel. 697 555 676 oraz w ksi�garni La Salette.
ZAPRASZAMY

  21 pa�dziernika 2019 r.

Katolicka Szko�a Podstawowa im. �w. Siostry Faustyny w Trzciance
Katolicka Szko�a Podstawowa im. �w. Siostry Faustyny w Trzciance organizuje
IX Powiatowy Konkurs Piosenki Chrze�cija�skiej Cecyliada 2019
w dniu 22 listopada 2019 r. w godz. 9.30-13.00

w Hali Sportowo-Widowiskowej przy ul. S. �eromskiego 28
w Trzciance.
Do cel�w eliminacji konkursowych nale��: prezentacja umiej�tno�ci wokalnych, promocja dzieci�cych talent�w, uwielbienie Boga �piewem, kontynuacja i rozw�j tradycji Ko�cio�a pierwszych wiek�w chrze�cija�stwa i rozwijanie w�r�d dzieci zainteresowa� muzyk� chrze�cija�sk�. Organizatorzy czekaj� na solist�w i zespo�y z klas I�III, IV�VI i VII�VIII szk�� podstawowych.
Zg�oszenia do udzia�u w konkursie trwaj� do dnia 14 listopada 2019 r.
Regulamin konkursu, formularz zg�oszenia oraz inne materia�y s� dost�pne na stronie internetowej trzcianeckiej szko�y katolickiej:

  20 pa�dziernika 2019 r.

Rodacy - Rodakom
Wszystko, co uczynili�cie jednemu z tych braci moich najmniejszych,
Mnie�cie uczynili.
(Mt 25,40)
Od Niedzieli 20 pa�dziernika
w ramach pomocy Polakom na Kresach,
przez trzy tygodnie b�dzie wystawiony w ko�ciele kosz

na artyku�y chemii gospodarczej, zabawki oraz trwa�e artyku�y spo�ywcze.
Zebrane materia�y w listopadzie tego roku zostan� dostarczone do polskich rodzin mieszkaj�cych na Litwie.

  19 pa�dziernika 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 20 pa�dziernika – XXIX Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Wj 17,8-13; Ps 121(120),1-8; 2 Tm 3,14-4,2; Hbr 4,12; �k 18,1-8.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Wiara podpowiada, �e sama sprawiedliwo�� nie wystarczy. Ale jej brak staje si� cz�sto przeszkod� w wierze. Widok wszelkiej ludzkiej niesprawiedliwo�ci mo�e by� pytaniem o nieobecno�� Boga, wzdychaniem z g��bi serca o Jego sprawiedliwo��. Wo�aniem, kt�re nie jest ucieczk� przed wysi�kiem i w�asn� odpowiedzialno�ci�, ale znakiem realizmu, bo wyp�ywa z uznania w�asnej s�abo�ci i niewystarczalno�ci.
Znakiem �wiadomo�ci, �e tego przeciwnika Jezus ju� pokona� i ma nad nim w�adz�. Jest te� znakiem wiary, bo wo�aj�cy wierzy i ufa, �e B�g pragnie jego szcz��cia, jego �ycia z Nim na wieczno��. Wytrwa�a modlitwa jest budowaniem mur�w obronnych wobec zasadzek z�ego ducha. Stani�cie w prawdzie o mojej krucho�ci i niewystarczalno�ci otwiera drog� ku odnowie ca�ego mojego �ycia. Odnowie, kt�ra p�ynie z wytrwa�ej wiary, relacji z Bogiem �ywym.
Dzi�kuj� Ci, Panie, za dar wiary. Niech Twoja �aska wspomaga mnie, aby moja wiara by�a zawsze �ywa, umacnia�a mnie na drodze �ycia i abym z rado�ci� dzieli� si� tym darem z innymi.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Dzi�kujemy za ofiary z�o�one na tace! B�d� one przeznaczone na renowacj� o�tarza bocznego Naj�wi�tszego Serca Pana Jezusa.
Prace konserwacyjne rozpoczn� si� po dniu 20 listopada.
✰ ✰ ✰
W Niedziel�, 20 pa�dziernika, o godz. 19.00 w naszym ko�ciele odb�dzie si� comiesi�czny
Wiecz�r Uwielbienia Jezusa.
Zapraszamy do adoracji naszego Zbawiciela obecnego w Naj�wi�tszym Sakramencie i dzi�kczynienia za S�owo Bo�e daj�ce nam nadziej� na �ycie wieczne.
✰ ✰ ✰
Od Niedzieli, 20 pa�dziernika, w ramach pomocy Polakom na Kresach, w naszym ko�ciele przez trzy tygodnie b�dzie wystawiony kosz na artyku�y chemii gospodarczej, zabawki oraz trwa�e artyku�y spo�ywcze.
Zebrane materia�y dostarczone zostan� w listopadzie br. do polskich rodzin mieszkaj�cych na Litwie.
✰ ✰ ✰
W Niedziel�, 20 pa�dziernika, harcerze ze Zwi�zku Harcerstwa Rzeczypospolitej rozprowadzaj� ciasto.
Doch�d z tej sprzeda�y b�dzie przeznaczony na dzia�ania hufca.
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a R��a�cowa
Matko R��a�cowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Kr�lowo, �liczna Matko Boska:
Raju rozkosznego lilijo!
Matko r��a�cowa, Maryjo!
(...z pie�ni)
Rozpocz�� si� pa�dziernik — miesi�c po�wi�cony
Matce Bo�ej R��a�cowej.
  Zapraszamy wszystkich na nabo�e�stwo r��a�cowe:
  • dzieci — od poniedzia�ku do pi�tku na godz. 16.30,
  • doros�ych i m�odzie� — codziennie na godz. 17.30.

  18 pa�dziernika 2019 r.

  15 pa�dziernika 2019 r.

W�adza imponuje tylko ma�ym ludziom, kt�rzy jej pragn�, by nadrobi� w ten spos�b swoj� ma�o��. Cz�owiek naprawd� wielki, nawet gdy w�ada, jest s�u�ebnikiem. — kard. Stefan Wyszy�ski, Prymas Tysi�clecia.
W Niedziel�, 13 pa�dziernika, odby�y si� w naszym kraju wybory do Sejmu i Senatu.
Gratulujemy kandyduj�cemu do Sejmu mieszka�cowi Trzcianki, panu Krzysztofowi Czarneckiemu, zdobycia mandatu poselskiego.
�yczymy panu Krzysztofowi aby za wstawiennictwem �w. Jana Chrzciciela oraz P�acz�cej Pani z La Salette — szczeg�lnych patron�w Trzcianki, dobry B�g b�ogos�awi� mu w pracy dla dobra naszej Ojczyzny. Szcz��� Bo�e!

  14 pa�dziernika 2019 r.

Zbli�a si� listopad — miesi�c po�wi�cony modlitwom za naszych bliskich zmar�ych.
 • pi�tek 1 listopada — Uroczysto�� Wszystkich �wi�tych:
  • godz. 10.00 � Msza �w. na cmentarzu komunalnym,
  • godz. 14.00 � MSZA �W. NA CMENTARZU PARAFIALNYM!
 • sobota 2 listopada — Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmar�ych (Dzie� Zaduszny):
  • godz. 11.00 - na cmentarzu komunalnym czytanie wypomink�w (to jeden ze znak�w wyra�ania naszej modlitewnej pami�ci o zmar�ych),
  • godz. 12.00 - na cmentarzu komunalnym Msza �w. z procesj� za zmar�ych.
Kartki wypominkowe s� wy�o�one na bocznym o�tarzu. Prosimy o zabranie ich do domu i po czytelnym wype�nieniu sk�adanie ich na tacy, w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
Czytanie wypomink�w odb�dzie si� na cmentarzu komunalnym w Dzie� Zaduszny oraz przez ca�y listopad w ko�ciele o godz. 17.30.

  12 pa�dziernika 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 13 pa�dziernika – XXVIII Niedziela zwyk�a.
XIX Dzie� Papieski
Czytania mszalne: 2 Krl 5,14-17; Ps 98, 1.2-4; 2 Tm 2,8-13; 1 Tes 5,18; �k 17,11-19.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
B�g jest hojnym dawc�. Nieustannie obdarowuje �askami zwyczajnymi i nadzwyczajnymi. Aby to odkry�, potrzeba wdzi�czno�ci. Uznanie bycia obdarowanym jest pierwszym krokiem w efektywnym pos�ugiwaniu si� wszystkim, co otrzymali�my.
Wdzi�czno�� to r�wnie� ufno��, �e B�g wie najlepiej, czym nas obdarowa� i w jaki spos�b. W dzisiejszej Ewangelii odpowied� Jezusa wydaje si� nie mie� nic wsp�lnego z pro�b� tr�dowatych. Przepisy prawa rygorystycznie okre�la�y procedur� potwierdzenia oczyszczenia z tr�du. Tymczasem ci chorzy maj� uda� si� do kap�an�w, nadal ska�eni tr�dem. Warto wyruszy� w drog� ku kap�anom, ku po�rednikom Bo�ej mocy i �aski. Zaufa� Chrystusowi to przyj�� Jego pomoc w taki spos�b, jaki On wskazuje. W�wczas mo�emy do�wiadczy� nie tylko uzdrowienia cia�a, lecz przede wszystkim serca, kt�re rozpozna w Jezusie Zbawiciela i pe�ne ufno�ci odda si� Jemu.
Pragn�, Panie, zawsze z wdzi�czno�ci� przyjmowa� Twoje dary, widzie� w nich ojcowsk� mi�o��, kt�r� stale mnie obdarzasz. Niech moja wdzi�czno�� wyra�a si� w pos�usze�stwie Twoim zamiarom.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
W Niedziel� 13 pa�dziernika prze�ywamy
XIX Dzie� Papieski pod has�em: „Wsta�cie, chod�my!”
W ca�ej Polsce odbywa si� zbi�rka na fundusz stypendialny Fundacji „Dzie�o Nowego Tysi�clecia”, kt�ra zosta�a powo�ana przez Konferencj� Episkopatu Polski. Od 19 lat jest ona �ywym pomnikiem �w. Jana Paw�a II.
W naszej parafii po ka�dej Mszy �w. przed ko�cio�em b�d� zbierane do puszek ofiary, kt�re zostan� przeznaczone na kszta�cenie zdolnej m�odzie�y z ubogich rodzin r�wnie� z naszej diecezji.
✰ ✰ ✰
R�wnie� w Niedziel� 13 pa�dziernika, w dniu wybor�w parlamentarnych, otoczmy modlitw� nasz� Ojczyzn� i spe�nijmy nasz patriotyczny obowi�zek oddania g�osu na kandydata do Sejmu zgodnie z naszym sumieniem.
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a R��a�cowa
Matko R��a�cowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Kr�lowo, �liczna Matko Boska:
Raju rozkosznego lilijo!
Matko r��a�cowa, Maryjo!
(...z pie�ni)
Rozpocz�� si� pa�dziernik — miesi�c po�wi�cony
Matce Bo�ej R��a�cowej.
  Zapraszamy wszystkich na nabo�e�stwo r��a�cowe:
  • dzieci — od poniedzia�ku do pi�tku na godz. 16.30,
  • doros�ych i m�odzie� — codziennie na godz. 17.30.

  8 pa�dziernika 2019 r.

Katolicka Szko�a Podstawowa im. �w. Siostry Faustyny w Trzciance
Katolicka Szko�a Podstawowa im. �w. Siostry Faustyny w Trzciance organizuje
III Powiatowy Konkurs
„�wi�ci na miar�
(naszych czas�w).
Drodzy Uczniowie, Nauczyciele, Katecheci i Wychowawcy oddzia��w przedszkolnych oraz klas I�III i IV�VIII szk�� podstawowych, zach�camy Was do rozpropagowania udzia�u w konkursie! Regulamin oraz informacje i materia�y s� dost�pne na stronie internetowej trzcianeckiej szko�y katolickiej:

  7 pa�dziernika 2019 r.  

Obchody Dnia Patrona Katolickiej Szko�y Podstawowej im. �w. s. Faustyny w Trzciance
Wszystko, co pi�kne jest w duszy mojej, Twoim jest, o Bo�e,
ja zawsze sama z siebie jestem nico�ci�.
(�w. Faustyna, Dz. 617)
W pi�tek, 4 pa�dziernika, obchodzili�my w naszej parafii Dzie� Patrona Katolickiej Szko�y Podstawowej im. �w. Siostry Faustyny w Trzciance. Liturgiczne wspomnienie �wi�tej przypada w dniu 5 pa�dziernika.
Warto przypomnie�, �e nasza parafia jest organem prowadz�cym trzcianeckiej sko�y katolickiej.

  5 pa�dziernika 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 6 pa�dziernika – XXVII Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Ha 1,2-3;2,2-4; Ps 95,1-2.6-9; 2 Tm 1,6-8.13-14; 1 P 1,25; �k 17, 5-10.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Wiara — wierno�� w ma�ych rzeczach. Uczniowie byli �wiadomi s�abo�ci swojej wiary. Sam Jezus nazywa� ich lud�mi ma�ej wiary. Starali si� o jej wzrost, ale byli jednocze�nie �wiadomi, �e to nie zale�y od nich. My tak�e staramy si� �y� wiar�. St�d pytamy czasami, co jest wol� Boga w naszym �yciu.
Nie widz�c jednak wielkich wyzwa�, lekcewa�ymy wierno�� w rzeczach drobnych, chcemy narzuci� Bogu w�asn� wol�. On dzi� przypomina i zach�ca, aby�my �wiczyli wierno�� w rzeczach ma�ych, motywowani Jego wol�. Gdy przyjdzie sukces, nie mo�emy przypisywa� chwa�y samym sobie. Gdy przyjdzie trud walki, nie wolno zapomnie�, �e On nas tu postawi� i st�d wydostanie. Ofiarujmy samych siebie Bogu i patrzmy, ile mi�o�ci wk�adamy w ka�dy nasz czyn. To znak naszej wielko�ci, kt�ra wyp�ywa z wiary.
Ty wiesz, Panie, �e chc� i�� przez �ycie drog� wiary. Ale Ty znasz mnie najlepiej i widzisz jej s�abo�ci. Prosz� Ci� dzi� mocno i pokornie, przymn�� mi wiary!
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Dzi�kujemy za mi�e przyj�cie w ubieg�� Niedziel�, 29 wrze�nia, s. Wies�awy, misjonarki ze Zgromadzenia Si�str Franciszkanek Rodziny Maryi, kt�ra przybli�y�a nam tematyk� pracy na misjach.
Podczas kwesty na cele misyjne zebrano do puszek kwot� 6454 z�. Za ofiary sk�adamy serdeczne „B�g zap�a�”!!!
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a R��a�cowa
Matko R��a�cowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Kr�lowo, �liczna Matko Boska:
Raju rozkosznego lilijo!
Matko r��a�cowa, Maryjo!
(...z pie�ni)
Rozpocz�� si� pa�dziernik — miesi�c po�wi�cony
Matce Bo�ej R��a�cowej.
  Zapraszamy wszystkich na nabo�e�stwo r��a�cowe:
  • dzieci — od poniedzia�ku do pi�tku na godz. 16.30,
  • doros�ych i m�odzie� — codziennie na godz. 17.30.

  3 pa�dziernika 2019 r.

Katolicka Szko�a Podstawowa im. �w. Siostry Faustyny w Trzciance
W pi�tek, 4 pa�dziernika,
patronalne �wi�to prze�ywa� b�dzie
Katolicka Szko�a Podstawowa im. �w. Siostry Faustyny
.
Zapraszamy wszystkich mieszka�c�w Trzcianki do naszego ko�cio�a:
 • o godz. 9.00 na Msz� �w.,
 • o godz. 12.00 na Koronk� do Bo�ego Mi�osierdzia.

  1 pa�dziernika 2019 r.

Matko R��a�cowa, jasna Gwiazdo morska,
Anielska Kr�lowo, �liczna Matko Boska:
Raju rozkosznego lilijo!
Matko r��a�cowa, Maryjo!
(...z pie�ni)
Rozpocz�� si� pa�dziernik — miesi�c po�wi�cony Matce Bo�ej R��a�cowej.
  Zapraszamy wszystkich na nabo�e�stwo r��a�cowe:
  • dzieci — od poniedzia�ku do pi�tku na godz. 16.30,
  • doros�ych i m�odzie� — codziennie na godz. 17.30.

  30 wrze�nia 2019 r.  

S. Wies�awa FM opowiada o pracy na misjach
Drodzy rodacy! Im kt�ry nar�d wi�cej czyni dla misji, tym lepiej w jego w�asnym kraju si� dzieje. U nas dlatego tak smutno, �e jest za ma�o ducha misyjnego.
(b�. Maria Teresa Led�chowska, za�o�ycielka Si�str Misjonarek �w. Piotra Klawera)
W Niedziel�, 29 wrze�nia, go�cili�my w naszej parafii s. Wies�aw�, misjonark� ze Zgromadzenia Si�str Franciszkanek Rodziny Maryi, kt�ra przybli�y�a parafianom tematyk� pracy na misjach.
Po Mszach �w. mieli�my okazj� z�o�y� do puszek ofiary na cele misyjne.

  28 wrze�nia 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 29 wrze�nia – XXVI Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Am 6,1a.4-7; Ps 146(145),6-10; 1 Tm 6,11-16; 2 Kor 8,9; �k 16,19-31.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Przypowie�� Jezusa stawia przed naszymi oczami obraz tego �wiata, gdzie niewielka grupa ludzi p�awi si� w bogactwach, a wielka rzesza cierpi bied� i oboj�tno��. Odwr�cenie sytuacji w �yciu przysz�ym to prorocka obietnica obudzenia sumie� bogatych, a zarazem zapewnienie wszystkich, �e B�g nie jest oboj�tny na t� sytuacj� i Jego sprawiedliwo�� zwyci��y.
Nie wolno jednak zapomnie�, �e w Bo�ym planie zbawienia cz�owieka nic nie dzieje si� nagle. Pan przez prorok�w zapowiada� przyj�cie Mesjasza, przez Ko�ci�� wzywa nas do nawr�cenia. Jego zbawienie jest dla ka�dego i nikt nie jest przez Niego zapomniany. Jak B�g pami�ta o nas, tak my mamy pami�ta� o innych. By� dla nich znakiem zbawiaj�cego Boga i dostrzega� w nich Jego obecno��. B�g b�ogos�awi tym, kt�rzy przychodz� z pomoc� ubogim, a odrzuca tych, kt�rzy si� od nich odwracaj�. Jezus sta� si� ubogi, aby nas uczyni� uczestnikami Bo�ego bogactwa na wieki. Pro�my o m�dro�� na�ladowania Go.
Dzi�kuj� Ci, Panie, za Twoj� sprawiedliwo��, kt�ra zawsze o mnie pami�ta. Daj mi cierpliwo�� w jej na�ladowaniu i wra�liwo�� serca na bogactwo Twojej �aski.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Dzisiaj, w Niedziel� 29 wrze�nia, go�cimy w naszej parafii s. Wies�aw�, misjonark� ze Zgromadzenia Si�str Franciszkanek Rodziny Maryi, kt�ra przybli�y nam tematyk� pracy na misjach.
Po Mszach �w. b�dziemy mieli okazj� z�o�y� ofiar� do puszek na cele misyjne.
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a Salety�ska
Trwa wrzesie� — miesi�c po�wi�cony Matce Bo�ej Salety�skiej.
Zapraszamy na Nabo�e�stwo Salety�skie:
 • poniedzia�ek – sobota: po Mszy �w. o godz. 18.00,
 • Niedziela: po Mszy �w. o godz.16.00.
Matko Bo�a Salety�ska, Pojednawczyni Grzesznik�w,
M�dl si� nieustannie za nami, kt�rzy si� do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)

  27 wrze�nia 2019 r.

Informujemy, �e...
... w Niedziel�, 29 wrze�nia,
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE RODZIC�W DZIECI,
kt�re w tym roku szkolnym przyst�pi� do
PIERWSZEJ KOMUNII �WI�TEJ.
Spotkanie odb�dzie si� po Mszy �w. o godz. 11.00.

  23 wrze�nia 2019 r.

�w. o. Pio
W pobiedzia�ek, 23 wrze�nia, Grupa Modlitewna �wi�tego Ojca Pio zaprasza wszystkich na uroczyst� Msz� �w. o godz. 18.00 z okazji
20 rocznicy beatyfikacji �w. o. Pio
i kolejnej rocznicy jego przej�cia do domu Ojca.
O Jezu, pe�en �aski i mi�osierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podj��e� m�k� i umar�e� na krzy�u, aby wyjedna� przebaczenie grzech�w; pokornie b�agam Ci�: za przyczyn� �w. Ojca Pio, kap�ana i stygmatyka, kt�ry wielkodusznie Ci s�u�y�, po�wi�ca� swe �ycie i cierpia� dla ratowania grzesznik�w, udziel mi przebaczenia moich win i potrzebnych �ask.
Dla wi�kszej chwa�y Twojej racz go ws�awi� chwa�� �wi�to�ci i przyci�gnij wszystkich ludzi do swego mi�uj�cego Serca.
Kt�ry �yjesz i kr�lujesz na wieki wiek�w. Amen.

  21 wrze�nia 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 22 wrze�nia – XXV Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Am 8,4-7; Ps 113,1-2.4-8; 1 Tm 2,1-8; 2 Kor 8,9; �k 16,1-13.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Zarz�dca, nie w�a�ciciel. Bogactwo cz�sto uto�samiane jest ze szcz��ciem. Wielu my�li, �e posiadaj�c obfito�� d�br, o nic nie musi si� troszczy�. Ch�� ich posiadania staje si� wi�c cz�sto g��wnym celem �ycia. W tej filozofii �ycia ch�tnie powierzamy nasze dobra tym, kt�rzy obiecuj� ich szybkie i du�e pomno�enie. W ten spos�b wyra�amy im nasze zaufanie.
Do�wiadczenie �yciowe m�wi, �e nie zawsze jednak dobrze na tym wychodzimy. Dzisiaj Jezus chce u�wiadomi� ka�demu z nas, �e wszystko w naszym �yciu jest Bo�ym darem. Wielkie zaufanie ma do mnie B�g, kiedy powierza mi dar �ycia, talenty, odpowiedzialno�� za bliskich, a mo�e za wielu innych. Te wszystkie dary nie mog� mi absolutnie przes�oni� Dawcy. Nie mog� zapomina�, �e s�u�� jedynie Bogu. Wieczorna modlitwa jest dobr� chwil�, abym jako zarz�dca zda� spraw� W�a�cicielowi z tego, co mi powierzy�, a zw�aszcza z tego, czy wszystkim, co mi powierzy�, s�u�� Jemu. I podzi�kowa� za Jego zaufanie.
Dzi�kuj� Ci, Bo�e, za Twoj� mi�o��, kt�r� tak hojnie mnie obdarowujesz. Dzi�kuj� Ci za zaufanie. Chc� pos�ugiwa� si� zgodnie z Twoj� wol� tym, co mi powierzasz.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
W Niedziel�, 15 wrze�nia, po wszystkich Mszach �w. przed ko�cio�em PONOWNIE JEST ROZPROWADZANY nowy numer �La Salette. Pos�a�ca Matki Bo�ej Salety�skiej� wraz z nasz� gazet� parafialn� ��wiat�o z La Salette�.
Mo�na w niej przeczyta� o nowych kap�anach przyby�ych do naszej parafii, wywiady z ciekawymi osobami, a tak�e zapozna� si� z dalszym ci�giem historii parafii oraz zobaczy� fotogaleri� zwi�zan� z naszym �yciem parafialnym.
✰ ✰ ✰
Dzi�kujemy wszystkim, kt�rzy przyczynili si� do dobrego prze�ycia naszych uroczysto�ci odpustowych ku czci Matki Bo�ej Salety�skiej.
Niech Pi�kna Pani z La Salette wynagrodzi wszelki podj�ty trud.
✰ ✰ ✰
Dzi�kujemy za ofiary z�o�one na Mszach �w. w ubieg�� Niedziel� w wysoko�ci 8830 z�.
Zostan� one przeznaczone na renowacj� bocznego o�tarza Serca Pana Jezusa w naszym ko�ciele.
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a Salety�ska
Trwa wrzesie� — miesi�c po�wi�cony Matce Bo�ej Salety�skiej.
Zapraszamy na Nabo�e�stwo Salety�skie:
 • poniedzia�ek – sobota: po Mszy �w. o godz. 18.00,
 • Niedziela: po Mszy �w. o godz.16.00.
Matko Bo�a Salety�ska, Pojednawczyni Grzesznik�w,
M�dl si� nieustannie za nami, kt�rzy si� do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)

  20 wrze�nia 2019 r.  

Odpust ku czci Matki Bo�ej Salety�skiej
Matko Bo�a Salety�ska Pojednawczyni Grzesznik�w
m�dl si� nieustannie za nami, kt�rzy si� do Ciebie uciekamy
(Antyfona)
W czwartek, 19 wrze�nia, obchodzili�my 173 rocznic� Objawienia Matki Bo�ej na La Salette. Dla naszej parafii by� to dzie� odpustu ku czci Matki Bo�ej Salety�skiej.
O godz. 18.00 zosta�a odprawiona uroczysta Suma Odpustowa, a po jej zako�czeniu wok�� naszej swi�tyni przesz�a uroczysta procesja z figur� Matki Bo�ej P�acz�cej.

  17 wrze�nia 2019 r.

Informujemy, �e...
... w �rod�, 18 wrze�nia, Klub Honorowych Dawc�w Krwi Polskiego Czerwonego Krzy�a organizuje
POB�R KRWI,
kt�ry odb�dzie si� przy Liceum Og�lnokszta�c�cym w godz. 9.30-14.30.

  16 wrze�nia 2019 r.  

Polska pod Krzyzem
W krzy�u os�oda, w krzy�u och�oda, dla duszy smutkiem zmroczonej.
Kto krzy� odgadnie, ten nie upadnie w bole�ci sercu zadanej.
(... z pie�ni)
W sobot�, 14 wrze�nia, w �wi�to Podwy�szenia Krzy�a �wi�tego, nasza parafia uczestniczy�a w og�lnokrajowej akcji modlitewnej POLSKA POD KRZY�EM.
Spotkanie modlitewne rozpocz��o si� w naszym ko�ciele o godz. 17.00, a jego celem by�a modlitwa w intencji Ko�cio�a w Polsce.

  14 wrze�nia 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 15 wrze�nia – XXIV Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Wj 32,7-11.13-14; Ps 51,3-4.12-13.17i19; 1 Tm 1,12-17;
2 Kor 5,19; �k 15,1-32.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Zatrzymajmy si� przed obrazem Boga, jaki si� objawia w przypowie�ciach, aby lepiej poj�� misj� zbawienia Jezusa Chrystusa jako Tego, kt�ry �przyjmuje grzesznik�w i jada z nimi� (�k 15, 2). Ka�dy z nas si� tu odnajdzie, poniewa� relacja z Jezusem objawia prawd� o nas samych.
Wobec naj�wi�tszego Boga zawsze b�dziemy grzesznikami, niegodnymi Jego przyja�ni. Ale grzesznikami mi�owanymi bezgranicznie, kt�rych Jezus chce mie� blisko, przy jednym stole. Jego bliska obecno�� zach�ca i umo�liwia pe�ne oddania i wdzi�czno�ci �ycie wiar�. Jednocze�nie broni przed wykluczaniem innych z Bo�ej mi�o�ci. On ka�dego pragnie mie� blisko i nie chce, aby kto� ba� si� Jego mi�o�ci. Bo�a rado�� z nawr�cenia cho�by jednego grzesznika mo�e nam pom�c by� bardziej mi�osiernymi.
Wielka jest rado�� w Twoim sercu, najlepszy nasz Ojcze, kiedy mo�esz okaza� mi swoje mi�osierdzie. Pozw�l mi do�wiadcza� tej rado�ci, kiedy czynisz mnie narz�dziem Twojego mi�osierdzia.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Dzi�kujemy wszystkim, kt�rzy pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie do wzi�cia udzia�u w akcji modlitewnej �Polska pod Krzy�em�.
Niech ukrzy�owany i zmartwychwsta�y Chrystus wynagrodzi ka�demu z Was ka�dy podj�ty trud.
✰ ✰ ✰
Dzi�kujemy za ofiary sk�adane dzisiaj na Mszach �w.
Zostan� one przeznaczone na renowacj� bocznego o�tarza Serca Pana Jezusa w naszym ko�ciele.
✰ ✰ ✰
W Niedziel�, 15 wrze�nia, po wszystkich Mszach �w. przed ko�cio�em jest rozprowadzany nowy numer �La Salette. Pos�a�ca Matki Bo�ej Salety�skiej� wraz z nasz� gazet� parafialn� ��wiat�o z La Salette�.
Mo�na w niej przeczyta� o nowych kap�anach przyby�ych do naszej parafii, wywiady z ciekawymi osobami, a tak�e zapozna� si� z dalszym ci�giem historii parafii oraz zobaczy� fotogaleri� zwi�zan� z naszym �yciem parafialnym.
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a Salety�ska
Trwa wrzesie� — miesi�c po�wi�cony Matce Bo�ej Salety�skiej.
Zapraszamy na Nabo�e�stwo Salety�skie:
 • poniedzia�ek – sobota: po Mszy �w. o godz. 18.00,
 • Niedziela: po Mszy �w. o godz.16.00.
Matko Bo�a Salety�ska, Pojednawczyni Grzesznik�w,
M�dl si� nieustannie za nami, kt�rzy si� do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)

  13 wrze�nia 2019 r.

Krzy� w prezbiterium naszego ko�cio�a parafialnego pw. �w. Jana Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - czerwony
Dzie� 14 wrze�nia – sobota.
�wi�to Podwy�szenia Krzy�a �wi�tego
Czytania mszalne: Lb 21,4b-9; Ps 78,1-2.34-38; Flp 2,6-11; Aklamacja; J 3,13-17.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Jest wiele pi�knych wizerunk�w Jezusa na krzy�u, wyrze�bionych lub namalowanych. Rzeczywisto�� jest jednak inna � Chrystus wisi na krzy�u wykrwawiony za nasze grzechy. Odkryjmy powag� naszych grzech�w, aby zrozumie� s�owa Chrystusa: �Jest konieczne wywy�szenie Syna Cz�owieczego� (J 3, 14). To s�owa, w kt�rych Jezus objawia wol� mi�uj�cego Ojca. On jest z Ojcem doskonale zjednoczony. Jak Ojciec daje Syna dla zbawienia �wiata, tak samo Syn daje bezwarunkowo samego siebie, aby droga Jego wywy�szenia sta�a si� drog� w��czenia ka�dego cz�owieka w Jego jedno�� z Ojcem.
Trzeba wiary, kt�ra przewy�sza logik� ludzkiego my�lenia, aby to poj��. Krzy� Jezusa sta� si� miejscem zwyci�skiego panowania nad grzechem i �mierci�. A dla mnie znakiem nadziei, poniewa� wol� Boga nie jest pot�pienie mnie, lecz zbawienie. Spojrzenie na krzy� umacnia wiar�.
Staj� dzi� u st�p Twojego krzy�a, Panie, kt�ry sta� si� tronem Twojego kr�lowania nad grzechem i �mierci�. Wys�awiam Ojca za Jego mi�o�� tu objawion� i wyznaj�, �e Ty jeste� moim Panem i Zbawicielem.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)

  10 wrze�nia 2019 r.

Informujemy, �e...
... w Niedziel�, 8 wrze�nia, dystrybucja naszej gazety parafialnej „�wiat�o z La Salette”, wydawanej w formie dwumiesi�cznika towarzysz�cego „Pos�a�cowi Matki Bo�ej Salety�skiej”, nie odby�a si� z przyczyn technicznych.
Zawiadamiamy, �e...
... „�wiat�o z La Salette” wraz z „Pos�a�cem Matki Bo�ej Salety�skiej” B�DZIE DO NABYCIA w przysz�� Niedziel�, 15 wrze�nia, przed ko�cio�em po wszystkich Mszach �w.

  9 wrze�nia 2019 r.  

Rozpocz�� si� nowy rok szkolny i katechetyczny - po�wi�cenie tornistr�w
Nauka to jedyna rzecz, kt�rej nasz umys� nigdy nie ma do��,
kt�rej nigdy si� nie boi, i kt�rej nigdy nie �a�uje.
(Leonardo Da Vinci)
W Niedziel�, 8 wrze�nia, podczas Mszy �w. o godz. 11.00 ksi�dz proboszcz Zbigniew Cybulski MS po�wi�ci� tornistry uczennicom i uczniom rozpoczynaj�cym swoj� przygod� edukacyjn� w nowym roku szkolnym.
M�dlmy si� za dzieci, kt�re rozpoczynaj� swoj� przygod� edukacyjn� w nowym roku szkolnym, aby B�g obdarza� je m�dro�ci� i wytrwa�o�ci� w codziennym trudzie zdobywania wiedzy, tak by mog�y by� dumne z efekt�w swojej pracy. Amen

  7 wrze�nia 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 8 wrze�nia – XXIII Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Mdr 9,13-18; Ps 90,3-6.12-14.17; Flm 9b-10.12-17; Ps 119,135; �k 14,25-33.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Bycie uczniem Chrystusa to nie osobisty wyb�r, lecz Jego zaproszenie. Chc�c by� Jego uczniem, nie mo�na stawia� Mu warunk�w. Je�li jest prawd�, �e Jezus zaprasza ka�dego do grona swoich uczni�w, to nie mo�na zapomina�, �e jest r�wnie� prawd� to, �e On stawia konkretne warunki bycia Jego uczniem. Czy w ten spos�b zabiera cz�owiekowi wolno��?
Wr�cz przeciwnie. On wyzwala z relacji lub przywi�za�, kt�re mog� zniewoli� do tego stopnia, �e B�g nie b�dzie w �yciu najwa�niejszy. Je�li ca�e serce jest dla Niego, to jest w nim r�wnie� miejsce dla innych. Wtedy mi�o�� jest zdrowa i rozwijaj�ca. Je�li kto� lub co� stanie si� wa�niejsze od Niego, cz�owiek marnuje swoje �ycie. Tylko B�g mo�e da� �yciu pe�ni�. Jest ni� On sam tu, na ziemi, a przede wszystkim w wieczno�ci.
Panie, chcia�bym m�c wyzna� za Karolem de Foucauld: �Odk�d pozna�em Boga, wiedzia�em, �e nie mog� �y� jak tylko dla Niego�.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Dzisiejsza taca zbierana na Mszach �w. b�dzie przeznaczona na rzecz Sanktuarium Matki Bo�ej Bolesnej w Skrzatuszu.
✰ ✰ ✰
Po wakacyjnej przerwie:
 • powr�ci�a niedzielna Msza �w. odprawiana o godz. 16.00,
 • zapraszamy do wsp�lnej modlitwy brewiarzowej – jutrzni: odbywaj�cej si� codziennie w naszym ko�ciele od poniedzia�ku do pi�tku o godz. 6.55,
 • kancelaria parafialna b�dzie czynna: od wtorku do pi�tku w godz. 10.00�11.00 oraz w godz. 16.00�17.30; w poniedzia�ki i soboty b�dzie ona nieczynna!
✰ ✰ ✰
Matka Bo�a Salety�ska
Trwa wrzesie� — miesi�c po�wi�cony Matce Bo�ej Salety�skiej.
Zapraszamy na Nabo�e�stwo Salety�skie:
 • poniedzia�ek – sobota: po Mszy �w. o godz. 18.00,
 • Niedziela: po Mszy �w. o godz.16.00.
Matko Bo�a Salety�ska, Pojednawczyni Grzesznik�w,
M�dl si� nieustannie za nami, kt�rzy si� do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)

  6 wrze�nia 2019 r.

�wiat�o z La Salette WRZESIEN/PAZDZIERNIK 2019
Od SOBOTY 7 wrze�nia i NIEDZIELI 8 wrze�nia
B�DZIE DO NABYCIA NOWY NUMER GAZETY PARAFIALNEJ
w sobot� po Mszy �w. wieczornej, w Niedziel� – po Mszach �w. przed ko�cio�em,
od poniedzia�ku 9 wrze�nia – w Ksi�garni La Salette

Gazeta parafialna jest wydawana w formie dwumiesi�cznika towarzysz�cego „Pos�a�cowi Matki Bo�ej Salety�skiej”. Mamy nadziej�, �e kolejny numer w atrakcyjnej formie przybli�a Wam �ycie naszej parafii.
Jednocze�nie informujemy, �e na naszej stronie internetowej, w prawym menu — winietka „�wiat�o z La Salette” →, s� dost�pne archiwalne numery gazety parafialnej w formie plik�w PDF.

  4 wrze�nia 2019 r.

Zako�czy�y si� wakacje. Kancelaria parafialna b�dzie w tym roku duszpasterskim czynna:
 • od wtorku do pi�tku w godz. 10.00�11.00 oraz w godz. 16.00�17.30,
 • w poniedzia�ki i soboty kancelaria b�dzie nieczynna!

  3 wrze�nia 2019 r.  

Rozpocz�� si� nowy rok szkolny i katechetyczny
Szko�a winna sta� si� ku�ni� cn�t spo�ecznych
tak bardzo potrzebnych naszemu narodowi.
(�w. Jan Pawe� II, papie�)
W poniedzia�ek, 2 wrze�nia, rozpocz�� si� nowy rok szkolny i katechetyczny.
Podczas inauguracyjnej Mszy �w. trzcianecka spo�eczno�� szkolna modli�a si� o dary Ducha �w. i b�ogos�awie�stwo Bo�e na nowy rok wyt��onej pracy.

  2 wrze�nia 2019 r.

Matka Bo�a Salety�ska
Matko Bo�a Salety�ska, Pojednawczyni Grzesznik�w,
M�dl si� nieustannie za nami, kt�rzy si� do Ciebie uciekamy.
(Antyfona)
Trwa wrzesie� — miesi�c po�wi�cony Matce Bo�ej Salety�skiej.
Zapraszamy na Nabo�e�stwo Salety�skie:
 • od poniedzia�ku – do soboty: po Mszy �w. o godz. 18.00,
 • w Niedziele: po Mszy �w. o godz. 16.00.

  2 wrze�nia 2019 r.

Witaj szko�o!
[Szko�a] moc� swego pos�annictwa kszta�tuje [...] w�adze umys�owe, rozwija zdolno�� wydawania prawid�owych s�d�w, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez przesz�e pokolenia, kszta�ci zmys� warto�ci, przygotowuje do �ycia zawodowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia si�, stwarzaj�c przyjazne wsp���ycie w�r�d wychowank�w r��ni�cych si� charakterem czy pochodzeniem.
(Sob�r Watyka�ski II „Deklaracja o wychowaniu chrze�cija�skim”)
Rozpoczyna si� nowy rok szkolny i katechetyczny.
W niekt�rych miejscach w Polsce permisywna edukacja seksualna b�dzie organizowana przez samorz�dy od 1 wrze�nia. Zaj�cia te � organizowane za po�rednictwem organizacji zewn�trznych lub wdra�ane bezpo�rednio przez szko�y samorz�dowe � mog� wyst�powa� pod wieloma nazwami i wielu formatach organizacyjnych. [...] Trzeba przypomnie�, �e wystawienie dziecka na demoralizuj�ce tre�ci mo�e stanowi� naruszenie d�br osobistych jego i rodzic�w. [...] Skuteczna ochrona dzieci przed deprawacj� wymaga od rodzic�w nie tylko wiedzy, ale te� zaanga�owania. Obowi�zuj�ce przepisy pozwalaj� rodzicom skutecznie wp�ywa� na sytuacj� w szkole, w tym oferuj�c �rodki prawne umo�liwiaj�ce powstrzymanie godz�cej w dobro dzieci seksualizacji przestrzeni szkolnej.
— stwierdzaj� biskupi zgromadzeni na posiedzeniu Rady Sta�ej Episkopatu Polski.
Coraz powszechniejsza jest �wiadomo��, �e stajemy obecnie w obliczu w tego, co mo�na s�usznie nazwa� kryzysem wychowawczym, szczeg�lnie w odniesieniu do kwestii uczuciowo�ci i p�ciowo�ci. Wydaje si� oczywiste, �e kwestia ta nie mo�e by� oddzielona od szerszej perspektywy wychowania do mi�o�ci, kt�ra musi zaoferowa� — jak przedstawi� Sob�r Watyka�ski II — „pozytywne, m�dre i odpowiednie do wieku wychowanie seksualne”. — czytamy w dokumencie Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej �STWORZY� ICH JAKO MʯCZYZN� I KOBIET�.� Z MY�L� O DRODZE DIALOGU NA TEMAT KWESTII GENDER W EDUKACJI, kt�ry jest d�ugo oczekiwanym g�osem Watykanu w zwi�zku z publiczn� debat� wywo�an� przez ruch spo�eczny feministek i os�b LGBT i dotycz�c� m.in. wychowania seksualnego. Dokument nie ma oczywi�cie rangi encykliki i nie dotyczy ca�ej problematyki LGBT, ale w swoim za�o�eniu ma by� krokiem w kierunku porz�dkowania poj�� w tym obszarze.
Wz�r o�wiadczenia rodzic�w/opiekun�w prawnych, dotycz�cego uczestnictwa dziecka w jakichkolwiek formach zaj�� i innych wydarzeniach zwi�zanych z szeroko rozumian� edukacj� seksualn�, kt�rych tematyka wykracza poza tre�ci podstawy programowej obowi�zuj�cej na danym etapie kszta�cenia:

  1 wrze�nia 2019 r.

IX Tydzie� Wychowania 15-22 wrze�nia 2019 r.
Nauczycielu, gdzie mieszkasz? (J 1, 38) — motto IX Tygodnia Wychowania
Ju� po raz dziewi�ty, w dniach 15-22 wrze�nia 2019, b�dziemy prze�ywa� w naszej Ojczy�nie Tydzie� Wychowania.
My wszyscy — rodzice jako najwa�niejsi �wiadkowie wiary, duszpasterze i katecheci — jeste�my odpowiedzialni przed Bogiem za rozw�j wiary dzieci i m�odzie�y. Dlatego powinni�my pami�ta� o naszym podstawowym zadaniu, jakim jest g�oszenie prawdy, �e Jezus jest jedynym Panem i Zbawicielem cz�owieka. — napisali biskupi w li�cie pasterskim z okazji IX Tygodnia Wychowania.

  1 wrze�nia 2019 r.

Granica Rzeczypospolitej Polskiej, 1 wrze�nia 1939 r.
Kiedy przyjd� podpali� dom,
ten, w kt�rym mieszkasz — Polsk�,
kiedy rzuc� przed siebie grom
kiedy run� �elaznym wojskiem...
(W�adys�aw Broniewski „Bagnet na bro�” /fragment/)
1 WRZE�NIA PRZYPADA 80 ROCZNICA WYBUCHU
II WOJNY �WIATOWEJ.
Pami�tajmy w naszych modlitwach o wszystkich ofiarach strasznych czas�w pogardy, przede wszystkim o tych, kt�rzy oddali �ycie w obronie Ojczyzny.
Bo�e Wszechmog�cy, polecamy Twojemu mi�osierdziu dusze wszystkich poleg�ych, kt�rzy oddali swe �ycie w obronie Ojczyzny.
O Panie, �ycie Twoich wiernych zmienia si�, ale si� nie ko�czy, niech m�cze�stwo Obro�c�w Ojczyzny wyjedna im wieczn� nagrod� w Niebie. B�agamy Ci� o to za wstawiennictwem Bogarodzicy Dziewicy Maryi, Kr�lowej Polski, oraz �wi�tych Patron�w i Patronek naszego Narodu. Amen

  31 sierpnia 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 1 wrze�nia – XXII Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Syr 3,17-18.20.28-29; Ps 68,4-7.10-11; Hbr 12,18-19.22-24a;
Mt 11,29ab; �k 14,1.7-14.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Wielu rzeczy Jezus Mistrz chce nauczy� swoich uczni�w wszystkich epok. Dzisiejsza lekcja brzmi: �Kto si� wywy�sza, b�dzie poni�ony� (�k 14, 11). Pokora jest jedn� z podstawowych cech chrze�cijanina. Jezus potwierdzi� to ca�ym swoim �yciem. Maryja przy zwiastowaniu okre�li�a siebie S�u�ebnic� Pa�sk�.
�wi�ty Pawe� napomina� Rzymian: �Nie zabiegajcie o to, co wynios�e� (Rz 12, 16). Dlaczego mam zapomina� o sobie? Odpowied� jest prosta. Je�li nie postawi� Boga i drugiego cz�owieka w centrum swojego �ycia, zmarnuj� je. Pycha b�dzie kaza� mi wierzy�, �e jestem najwa�niejsz� osob� i wszystko ma by� podporz�dkowane mnie. Z Bogiem w��cznie. Wiara musi by� budowana na prawdzie. A prawda jest taka, �e Jezus przyszed� na �wiat jako wyzwalaj�ca, bezinteresowna mi�o��. W tym mam Go na�ladowa�.
Duchu �wi�ty, pom�� mi zrozumie�, �e tylko pokorna mi�o��, szukaj�ca dobra drugich, przynosi prawdziw� rado�� i nie zostanie zapomniana na wieki.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
W Niedziel� 1 wrze�nia rozpoczynamy miesi�c, kt�ry dla wszystkich czcicieli Matki Bo�ej Salety�skiej jest czasem szczeg�lnym.
Zapraszamy na codzienne nabo�e�stwo ku czci Matki Bo�ej Salety�skiej. B�dzie si� ono odbywa� po Mszy �w. rozpoczynaj�cej si� o godz. 18.00, a w Niedziel� — po Mszy �w. o godz. 16.00.
✰ ✰ ✰
R�wnie� w Niedziel� 1 wrze�nia przypada 80 rocznica wybuchu II wojny �wiatowej.
W naszych modlitwach pami�tajmy o wszystkich, kt�rzy stracili �ycie w obronie Ojczyzny.
✰ ✰ ✰
W Niedziel� 1 wrze�nia powraca niedzielna Msza �w. odprawiana o godz. 16.00.

  30 sierpnia 2019 r.

Gda�sk, Stocznia im. Lenina, sierpie� 1980
W dniach 30-31 sierpnia obchodzimy kolejn� rocznic� wielkiego zrywu narodowego 1980 roku i podpisania Porozumie� Sierpniowych.
�adne pokolenie takiej szansy wielkiej, jak nam si� zdarzy�a, nie mia�o. Dzi� cieszmy si� z tego zwyci�stwa i my�lmy jak je dobrze zagospodarowa�, by nast�pne pokolenia cieszy�y si� nie tylko ze zwyci�stwa, ale te� z wyprowadzenia na Europ�, na wody rozwoju, pokoju i dobrobytu...
Lech Wa��sa, laureat Pokojowej Nagrody Nobla
W 38 rocznic� Porozumie� Sierpniowych m�dlmy si� w intencji naszej Ojczyzny:
Bo�e, Rz�dco i Panie narod�w, z r�ki i karno�ci Twojej racz nas nie wypuszcza�, a za przyczyn� Naj�wi�tszej Panny, Kr�lowej naszej, b�ogos�aw Ojczy�nie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwa�� przynios�a Imieniu Twemu a syny swe wiod�a ku szcz��liwo�ci. Wszechmog�cy wieczny Bo�e, spu�� nam szerok� i g��bok� mi�o�� ku braciom i najmilszej Matce, Ojczy�nie naszej, by�my jej i ludowi Twemu, swoich po�ytk�w zapomniawszy, mogli s�u�y� uczciwie. Ze�lij Ducha �wi�tego na s�ugi Twoje, rz�dy kraju naszego sprawuj�ce, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym m�drze i sprawiedliwie zdo�ali kierowa�. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(modlitwa ks. Piotra Skargi)

  29 sierpnia 2019 r.

Witaj szko�o!
W poniedzia�ek, 2 wrze�nia, zapraszamy wszystkich uczni�w, rodzic�w, nauczycieli i wychowawc�w na Msze �w., kt�re odb�d� si�:
 • na godz. 8.00 � szko�y podstawowe i ponadpodstawowe,
 • na godz. 10.00 � Katolicka Szko�a Podstawowa.
Podczas Eucharystii b�dziemy prosi� o dary Ducha �wi�tego dla ca�ej spo�eczno�ci edukacyjnej z racji rozpocz�cia nowego roku szkolnego i katechetycznego.

  27 sierpnia 2019 r.  

Powitanie neoprezbiter�w
Ty� kap�anem na wieki na wz�r Melchizedeka
(Ps 110,4)
W Niedziel�, 25 sierpnia, powitali�my w naszej parafii neoprezbiter�w ks. Paw�a Barana oraz ks. Jaros�awa Erhardta, misjonarzy saletyn�w kt�rzych decyzj� Ksi�dza Prowincja�a podejm� pos�ug� duszpastersk� w naszej parafii.
Neoprezbiterzy o godz. 9.30 odprawili swoj� Msz� prymicyjn� w naszej parafii. Prezentacji dokona� ks. proboszcz Zbigniew Cybulski MS, a okoliczno�ciowe S�owo wyg�osi� ks. Marian Mordarski MS.

  26 sierpnia 2019 r.  

37 Piesza Pielgrzymka na Jasn� G�r�: Grupa 6 na pielgrzymim szlaku...
WIERZ� W CHRYSTUSA — przes�anie 37 Pieszej Pielgrzymki na Jasn� G�r�.
We wtorek, 13 sierpnia, 37. Piesza Pielgrzymka na Jasn� G�r� Diecezji Koszali�sko-Ko�obrzeskiej, kt�ra 1 sierpnia wyruszy�a ze Skrzatusza, dotar�a do celu.
Przypominamy, �e pielgrzymi z naszej parafii pod��ali w Grupie 6, kt�rej patronk� jest Matka Bo�a Salety�ska, a przewodnikami trzcianeccy duszpasterze ks. Krzysztof Juszczyk MS oraz ks. Mariusz Ma�kowiak MS. Grupa, jak co roku, zrzesza�a pielgrzym�w z dekanat�w: Trzcianka, Wa�cz oraz Miros�awiec.

  25 sierpnia 2018 r.

Matka Bo�a Cz�stochowska Kolor liturgiczny - bialy
Dzie� 26 sierpnia – poniedzia�ek.
Uroczysto�� Naj�wi�tszej Maryi Panny Cz�stochowskiej
Czytania mszalne: Prz 8,22-35; Ps 48,2-3ab.9-11.13-15; Ga 4,4-7; �k 1,28; J 2,1-11.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Dzisiejsza ewangeliczna scena przypomina �ycie ka�dego z nas. Z jednej strony ludzka niewystarczalno��, z drugiej � boska moc Jezusa. Po�rodku — nasza Matka. Skuteczno�� Jej wstawiennictwa nie wynika z Jej zas�ug, ale z tego, �e B�g umie�ci� J� w swoim planie zbawienia. Szuka� wstawiennictwa Maryi to i�� Bo�ymi �cie�kami. Razem z Ni�, w Jej szkole wiary. Dzi�ki Niej nie tylko odkrywamy, �e dla Boga nie ma nic niemo�liwego, lecz tak�e uczymy si� czyni� wszystko, co Jej Syn nam powie.
Maryja jest nasz� matk� i nauczycielk�. Uczy nas pos�usze�stwa wiary. Kiedy nasza wiara nie wydaje dostatecznych owoc�w, pro�my Maryj� o pomoc, id�my drog� Jej wiary, b�d�my pos�uszni nawet wbrew rozumowi. Uwielbiajmy Boga za cud Maryi i za Jej obecno�� w naszym narodzie.
B�d� uwielbiony, Bo�e, za dar naszej Matki i Nauczycielki. Niech Jej obecno�� uczy mnie pos�usze�stwa Twojemu Synowi w budowaniu jedno�ci z Tob� i mi�dzy lud�mi.

  24 sierpnia 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 25 sierpnia – XXI Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Iz 66,18-21; Ps 117,1b-2; Hbr 12,5-7.11-13; J 14,6; �k 13,22-30.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Pytanie o zbawienie. Dla Izraelit�w by�o oczywiste, �e wszyscy oni b�d� mie� miejsce w kr�lestwie Bo�ym i cieszy� si� otrzymanym zbawieniem. Pytanie z dzisiejszej Ewangelii wydaje si� wyrazem zainteresowania losem nie-Izraelit�w i ostateczn� liczb� zbawionych. W odpowiedzi Jezus zwraca uwag� na warunki niezb�dne, aby wej�� do zapocz�tkowanego przez Niego kr�lestwa.
Czy wsp��czesny cz�owiek stawia sobie pytanie o swoje w�asne wieczne szcz��cie? Pytanie o zbawienie jest pytaniem o Boga i o relacj� z Nim. Zbawienie nie jest z�otym dyplomem wr�czanym przy bramie nieba, lecz wej�ciem w osobist�, nieko�cz�c� si� relacj� mi�o�ci z Ojcem. To pytanie pomaga w nawracaniu si�, zrywaniu z grzechem, z okazj� do niego, w wybieraniu Boga.
Dzi�kuj� Ci, Panie, za przypomnienie, �e zbawienie nie jest nagrod� za dobre uczynki, lecz ca�kowicie darmowym darem Twojej �aski. Oby moje codzienne �ycie by�o jak najlepszym jej przyj�ciem.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)
Witamy w naszej parafii ks. Jaros�awa Erhardta MS, neoprezbitera, kt�ry decyzj� ksi�dza Prowincja�a b�dzie pe�ni� u nas pos�ug� duszpastersk�.
�yczymy mu owocnej pos�ugi w naszej wsp�lnocie i polecamy go opiece Matki Bo�ej Salety�skiej.
✰ ✰ ✰
Dyrektor Instytutu Teologicznego w Koszalinie zach�ca do podj�cia studi�w teologicznych i przypomina o terminie zapis�w, kt�ry mija 31 sierpnia.
Wi�cej informacji jest dost�pnych na stronie www.itkoszalin.pl

  23 sierpnia 2019 r.

�wi�ty Bart�omiej jest jednym z dwunastu Aposto��w, kt�rych wybra� sobie Jezus spo�r�d kilkudziesi�ciu uczni�w. O nim Chrystus powiedzia�: »To prawdziwy Izraelita, w kt�rym nie ma podst�pu« (J 1,47).
W najbli�sz� Niedziel�, 25 sierpnia, w naszej filii parafialnej w Niekursku b�dziemy prze�ywa�
ODPUST KU CZCI �W. BART�OMIEJA.
Msza �w. odpustowa w Niekursku odb�dzie si� o godz. 11.00.
Wszechmog�cy Bo�e, utwierd� w nas szczer� wiar�, kt�ra ��czy�a �wi�tego Bart�omieja z Twoim Synem, i spraw za jego wstawiennictwem, aby Tw�j Ko�ci�� sta� si� dla wszystkich narod�w sakramentem zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(Antyfona)

  18 sierpnia 2019 r.

Trwaj� wakacje i w zwi�zku z tym przypominamy:
 • do ko�ca wakacji w Niedziele nie b�dzie Mszy �w. o godz. 16.00, pozosta�e Msze b�d� odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach;
 • do ko�ca wakacji Kancelaria Parafialna b�dzie czynna od wtorku do pi�tku w godz. 16.00�17.30.

  17 sierpnia 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 18 sierpnia – XX Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Pwt 31,1-8; Pwt 32,3-4.7.8.9i12; Rz 14,7-9; Mt 11,29; Mt 18,1-5.10.12-14.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
R��ne s� miary wielko�ci. Dla jednych b�dzie to wielko�� zdobytej wiedzy lub nagromadzonych d�br, dla innych s�awa lub ilo�� zdobytych polubie� na internetowych portalach spo�eczno�ciowych. Jezus chce dzi� skierowa� nasz wzrok jeszcze w inn� stron� i pokaza� logik� wielko�ci w Jego kr�lestwie.
Szczero�� i bezpo�rednio�� dziecka Jezus stawia swoim uczniom za przyk�ad. Takiej postawy mamy si� uczy� w naszej relacji z Bogiem. U�atwia ona wej�cie do kr�lestwa Bo�ego. Nie przywi�zujmy si� zatem do schemat�w. Pozw�lmy sobie na wi�cej spontaniczno�ci w szukaniu obecno�ci Boga. W Nim tylko serce odnajdzie pok�j i moc do duchowego wzrastania. W Jego mi�o�ci odnajdziemy prawdziw� wielko��. Kt�� mo�e kocha� mi�o�ci� tak wielk� i tak niezmienn� jak Ojciec Niebieski?
Wiem, dobry Ojcze, �e Twoja mi�o�� pragnie obdarowywa� mnie tym, co najlepsze. Niech Tw�j Duch pomo�e mi wzrasta� wewn�trznie, szukaj�c zawsze wielko�ci bycia Twoim dzieckiem.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)

  14 sierpnia 2019 r.

Tycjan, Wniebowzi�cie Naj�w. Maryi Panny Kolor liturgiczny - bia�y
Dzie� 15 sierpnia – czwartek.
Uroczysto�� Wniebowzi�cia Naj�wi�tszej Maryi Panny
(tzw. Matki Bo�ej Zielnej) dzie� �wi�ta Wojska Polskiego
Czytania mszalne: Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Ps 45,7.10.-12.14-15;
1 Kor 15,20-26; �k 1,39-56.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
B�ogos�awiona jeste� mi�dzy niewiastami i b�ogos�awiony jest owoc Twojego �ona. Jezus potwierdza t� prawd� wypowiedzian� przez �w. El�biet�, ale jednocze�nie wskazuje na jej uniwersalny charakter. Maryjne fiat promieniuje na ca�� ludzko��. Matka Zbawiciela staje si� Matk� Ko�cio�a. Dzi�ki Jej ufnej i pokornej wierze mo�emy lepiej zrozumie�, czym naprawd� jest chrze�cija�stwo. Maryja przybli�a nas do Chrystusa i or�duje za tymi, kt�rzy do Niej zwracaj� si� o pomoc.
Micha� Piotr Gniadek, „Oremus” sierpie� 2007, s. 71
Msze �w. w tym dniu odb�d� si� wed�ug porz�dku niedzielnego. Podczas ka�dej Eucharystii b�dzie po�wi�cenie zi�� i kwiat�w. Przypominamy o obowi�zku uczestnictwa we Mszy i powstrzymanie si� od prac niekoniecznych we wskazanym dniu.
Taca zbierana podczas Mszy �w. b�dzie przeznaczona na cele seminarium duchownego i kszta�cenie w diecezji koszali�sko—ko�obrzeskiej.

  14 sierpnia 2019 r.  

Pogrzeb �p. Antoniny Kalniuk, matki ks. dr hab. Jana Kalniuka MS
Zda�o si� oczom g�upich, �e pomarli, zej�cie ich poczytano za nieszcz��cie
i odej�cie od nas za unicestwienie, a oni trwaj� w pokoju.
(Mdr 3,2-3)
We wtorek, 13 sierpnia, odby� si� pogrzeb �p. Antoniny Kalniuk, matki ks. dr hab. Jana Kalniuka MS.
Wieczne odpoczywanie racz jej da� Panie,
a �wiat�o�� wiekuista niech jej �wieci na wieki.
Amen

  11 sierpnia 2019 r.

Wielko�� cz�owieka polega na jego postanowieniu,
by by� silniejszym ni� warunki czasu i �ycia.
(Albert Camus)
Trwa sierpie� – miesi�c, kt�ry w szczeg�lny spos�b zapisa� si� w dziejach naszego narodu.
Ko�ci�� zach�ca, aby ka�dy wierz�cy prze�y� go
NIE PIJ�C ALKOHOLU!!!
W naszym ko�ciele, na bocznym o�tarzu, b�dzie wy�o�ona Ksi�ga Abstynencka. Postarajmy si� wpisa� do tej ksi�gi, by przynajmniej na okre�lony czas, powi�ksza�o si� grono abstynent�w w naszej parafii.
Zach�camy wszystkich do modlitwy o trze�wo�� naszego narodu:
�w. Janie Chrzcicielu, kt�ry abstynencj� praktykowa�e� przez ca�e swoje �ycie, pom��, aby�my w naszej Ojczy�nie do�yli czas�w, w kt�rych alkohol przestanie by� symbolem nieszcz���, zmartwie� i tragedii. Chro� nas przed grzechem upijania si�.
B�d� natchnieniem i pomoc� dla wszystkich, kt�rzy wyrzekaj� si� napoj�w alkoholowych dla dobra swoich najbli�szych i Narodu. Patronie trze�wo�ci, wzbud� w sercach naszych rodak�w pragnienie �ycia bez alkoholu, aby�my poprzez ich abstynencj� osi�gn�li trze�wo�� ca�ego Narodu. Amen.

  10 sierpnia 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 11 sierpnia – XIX Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Mdr 18,6-9; Ps 33,1i12.18-20i22; Hbr 11,1-2.8-19; Mt 24,42a.44; �k 12,32-48.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Ka�dy, kto ma �wiadomo��, jak wielkie i niewys�owione s� Bo�e dary udzielone nam w Chrystusie, chcia�by je jak najlepiej przyj�� i jak najowocniej spo�ytkowa�, aby w ten spos�b odda� chwa�� Bogu i uczyni� swoje �ycie szcz��liwe. Jezus dzi� m�wi: �Szcz��liwi s�udzy, kt�rych pan zastanie czuwaj�cych, gdy przyjdzie� (�k 12, 37).
Dziwna mo�e si� wydawa� ta Jezusowa recepta na szcz��cie. Czuwanie kojarzy si� przecie� z �yciem w napi�ciu, w ci�g�ym niepokoju. Ale ta recepta pochodzi od Jezusa, nie jest ludzkim wymys�em. To w pewien spos�b egzamin z wiary, kt�ra musi by� nieustannie poddawana pr�bom, aby stawa�a si� coraz mocniejszym fundamentem dla gmachu �ycia, nie tylko w�asnego. Wiara w obietnice Jezusa oczyszcza niepewno�� czuwania z pomys��w budowania kr�lestwa tu, na ziemi. Uczy w�a�ciwych kryteri�w oceny rzeczywisto�ci i dzia�ania. S�u�y�, czyli realizowa� to, co B�g mi powierzy�, to najlepszy spos�b na szcz��cie.
Bo�e Ojcze, kt�ry nie waha�e� si� odda� swojego Syna, jak�e nie mia�by� mi da� wszystkiego w Nim! Pom�� mi zachowa� czujno�� serca, abym zawsze by� wdzi�czny za udzielone dary.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)

  6 sierpnia 2019 r.  

37. Piesza Pielgrzymka na Jasn� G�r� 2019 r.
WIERZ� W CHRYSTUSA — przes�anie 37 Pieszej Pielgrzymki na Jasn� G�r�.
W poniedzia�ek, 5 sierpnia, 37. Piesza Pielgrzymka na Jasn� G�r� Diecezji Koszali�sko-Ko�obrzeskiej, kt�ra 1 sierpnia wyruszy�a ze Skrzatusza, dotar�a do Gniezna.
W pielgrzymce uczestnicz� nasi Parafianie — w Grupie 6, kt�rej patronk� jest Matka Bo�a Salety�ska, a przewodnikami trzcianeccy duszpasterze ks. Krzysztof Juszczyk MS oraz ks. Mariusz Ma�kowiak MS. Grupa zrzesza pielgrzym�w z dekanat�w: Trzcianka, Wa�cz oraz Miros�awiec.

  5 sierpnia 2019 r.

Trwaj� wakacje i w zwi�zku z tym przypominamy:
 • do ko�ca wakacji w Niedziele nie b�dzie Mszy �w. o godz. 16.00, pozosta�e Msze b�d� odprawiane o tradycyjnie ustalonych godzinach;
 • do ko�ca wakacji Kancelaria Parafialna b�dzie czynna od wtorku do pi�tku w godz. 16.00�17.30.

  4 sierpnia 2019 r.

WIERZ� W CHRYSTUSA — przes�anie 37 Pieszej Pielgrzymki na Jasn� G�r�.
W ubieg�y czwartek, 1 sierpnia, ze Skrzatusza wyruszy�a 37. Piesza Pielgrzymka na Jasn� G�r�. Uczestnicz� w niej r�wnie� nasi Parafianie.
M�dlmy si� w intencji jej uczestnik�w, aby ich trud w�drowania wyda� b�ogos�awione owoce dla nich, ich rodzin oraz ca�ej naszej parafii:
Wszechmog�cy Wieczny Bo�e, Ty niegdy� dla ludu w�druj�cego przez pustyni� by�e� wodzem i przewodnikiem, otaczaj opiek� tych wszystkich, kt�rzy podj�li si� trudu pieszej pielgrzymki.
Daj im szcz��liwie doj�� do Tronu Jasnog�rskiej Pani oraz pob�ogos�aw wszelkie intencje i pro�by, kt�re z�o�� u jego st�p. Dopom�� im tak�e bezpiecznie powr�ci� do dom�w, a dla nas, kt�rzy nie podj�li�my p�tniczego trudu, b�d� natchnieniem i pomoc�, aby�my potrafili duchowo towarzyszy� pielgrzymom nasz� modlitw�.
Najlepszy nasz Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa w Duchu �wi�tym prowadzisz do siebie sw�j Ko�ci�� Pielgrzymuj�cy na ziemi, dozw�l aby�my Ciebie szukali ponad wszystko i zawsze kroczyli w naszej ziemskiej pielgrzymce drog� Twoich przykaza�.
Amen

  3 sierpnia 2019 r.

ko�ci�� parafialny pw. sw. J. Chrzciciela w Trzciance Kolor liturgiczny - zielony
Dzie� 4 sierpnia – XVIII Niedziela zwyk�a.
Czytania mszalne: Koh 1,2;2,21-23; Ps 90(89),3-6.12-14.17; Kol 3,1-5.9-11; Mt 5,3; �k 12,13-21.

Zatrzymaj si�! Pomy�l!!!
Jezus uczy dzi� w�a�ciwego spojrzenia na relacj� pomi�dzy pragnieniem szcz��cia w �yciu a dobrami materialnymi. Warto�� tych ostatnich mierzy si� sposobem ich u�ycia. One nie mog� przeszkadza� w szukaniu prawdziwego bogactwa, kt�re czyni ludzi bogatymi przed Bogiem.
W obecnych czasach �atwo sta� si� wyznawc� religii posiadania, kt�ra mo�e zniewoli� ka�dego. Bo�ki maj�tku, chciwo�ci, zazdro�ci i zawi�ci pojawiaj� si� na firmamentach. Kusz�ce reklamy przekonuj�, �e ludzka warto�� zale�y od posiadania r��nych rzeczy, zniewalaj� nas. Tymczasem prawdziwa wolno�� przychodzi w Bogu, poniewa� On jest jedynym Panem mojej przysz�o�ci. Wszystko pochodzi od Niego i przed Nim zdam kiedy� rachunek, r�wnie� z tego, jak dobra materialne s�u�y�y mojemu duchowemu rozwojowi. Moje �ycie zale�ne jest od stopnia za�y�o�ci z Bogiem. On jest Ojcem, w kt�rego r�ku zawsze mog� si� czu� bezpieczny.
Zabierz, Panie, ca�� moj� wolno��, pami�� moj�, m�j rozum i ca�� moj� wol�, wszystko, co mam i posiadam. Daj mi tylko mi�o�� Twoj� i �ask�, a to mi wystarczy.
(Rozwa�ania zaczerpni�te ze �S�owa na ka�dy dzie�. Ewangelia 2019. Droga, Prawda i �ycie� ks. Janusza Lekana)

  1 sierpnia 2019 r.

Wielko�� cz�owieka polega na jego postanowieniu,
by by� silniejszym ni� warunki czasu i �ycia.
(Albert Camus)
Rozpocz�� si� sierpie� – miesi�c, kt�ry w szczeg�lny spos�b zapisa� si� w dziejach naszego narodu.
Ko�ci�� zach�ca, aby ka�dy wierz�cy prze�y� go
NIE PIJ�C ALKOHOLU!!!
W naszym ko�ciele, na bocznym o�tarzu, b�dzie wy�o�ona Ksi�ga Abstynencka. Postarajmy si� wpisa� do tej ksi�gi, by przynajmniej na okre�lony czas, powi�ksza�o si� grono abstynent�w w naszej parafii.
Zach�camy wszystkich do modlitwy o trze�wo�� naszego narodu:
�w. Janie Chrzcicielu, kt�ry abstynencj� praktykowa�e� przez ca�e swoje �ycie, pom��, aby�my w naszej Ojczy�nie do�yli czas�w, w kt�rych alkohol przestanie by� symbolem nieszcz���, zmartwie� i tragedii. Chro� nas przed grzechem upijania si�.
B�d� natchnieniem i pomoc� dla wszystkich, kt�rzy wyrzekaj� si� napoj�w alkoholowych dla dobra swoich najbli�szych i Narodu. Patronie trze�wo�ci, wzbud� w sercach naszych rodak�w pragnienie �ycia bez alkoholu, aby�my poprzez ich abstynencj� osi�gn�li trze�wo�� ca�ego Narodu. Amen.
     
• KSIʯA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSP�LNOTY
• MINISTRANCI
• M�ODZIE�
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSI�GARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
�wiat�o z La Salette

Zesp�� Szk�� Katolickich w Trzciance

ZHR


Renowacja ko�cio�a pw. �w. Jana Chrzciciela

Pomaluj ko�ci��

PORADNIA RODZINNA ZAPRASZA

Komunikat policji dla seniorow

Komunikat policji dla seniorow
consultation
hosting
consultation