SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
• AKTUALNOŚCI
• FOTOGALERIA
• INFO PARAFII
• FILIE PARAFII
• DZIEJE PARAFII
• OGŁOSZENIA
• MSZE ŚWIĘTE
• NABOŻEŃSTWA
• SPOWIEDŹ ŚW.
• SAKR. CHRZTU
• SAKR. MAŁŻ.
• SAKR. CHORYCH
• ARCHIWUM
• LINKI:
 
Portal Saletyni.pl

Posłaniec Matki Bożej Saletyńskiej

Maleńka - Saletyński Dom Rekolekcyjny w Zakopanem
Przygotowanie do Sakramentu:
- Kurs Przedmałżeński:
27 marca–1 kwietnia 2017 r. — sala Domu Parafialnego
(warunek: ukończone 17 lat)
- Poradnictwo Rodzinne:
dyżur w czwartek w godz. 18.45-19.45
indywidualne spotkania z narzeczonymi przed ślubem w godz. 19.00-20.30 (kontakt tel. 602-174-542)
- Konferencja z Kapłanem:
I. środa miesiąca
(spotkania w Oratorium Domu Parafialnego)
Zapowiedzi przedślubne należy zgłaszać w Kancelarii Parafialnej na 3 miesiące przed ślubem.
Jednym z warunków ogłoszenia zapowiedzi jest ukończenie przez oboje narzeczonych kursu przedmałżeńskiego.
Dokumenty potrzebne do spisania protokołu przedślubnego:
 1. „Świadectwo chrztu”
  • Jeżeli kandydat do małżeństwa ochrzczony był poza tutejszą parafią:
   • Świadectwo najświeższej daty.
 2. „Zaświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa”
  • Dokument sporządzony przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zamieszkania jednego z kandydatów.
   • Zaświadczenie jest ważne  t y l k o  3 miesiące od daty wystawienia, a ostatni dzień jego ważności jest określony w odpowiedniej rubryce dokumentu.
 3. Dokumenty tożsamości obojga kandydatów
  • Dowód Osobisty ewentualnie Paszport.
 4. „Świadectwo z nauki religii” obojga kandydatów.
  • Świadectwo z ostatniej klasy szkoły średniej.
 5. „Zaświadczenie o Katechezie Przedmałżeńskiej” obojga kandydatów
  • Dokumenty potwierdzające odbycie Kursu Przedmałżeńskiego.
Sakrament Małżeństwa:
 • Istota sakramentu
  • 1601 - „Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. (KPK, kan. 1055, § 1.)
  • 1661 - Sakrament małżeństwa jest znakiem związku Chrystusa i Kościoła. Udziela on małżonkom łaski miłowania się wzajemnie tą miłością, jaką Chrystus umiłował Kościół. Łaska sakramentu udoskonala zatem ludzką miłość małżonków, umacnia ich nierozerwalną jedność i uświęca ich na drodze do życia wiecznego.
  • 1664 - Do istoty małżeństwa należy jedność, nierozerwalność i otwartość na płodność. Poligamia jest przeciwna jedności małżeństwa; rozwód rozłącza to, co Bóg złączył. Odrzucenie płodności pozbawia życie małżeńskie dziecka, które jest „najcenniejszym darem małżeństwa”.
 • Celebracja sakramentu:
  • 1621 – W obrządku łacińskim małżeństwo między dwojgiem wierzących katolików jest zazwyczaj zawierane podczas Mszy świętej, ze względu na związek wszystkich sakramentów z Misterium Paschalnym Chrystusa. W Eucharystii urzeczywistnia się pamiątka Nowego Przymierza, przez które Chrystus na zawsze zjednoczył się z Kościołem, swoją umiłowaną Oblubienicą, za którą wydał samego siebie. Słuszne jest zatem, by małżonkowie przypieczętowali swoją zgodę na wzajemne oddanie się sobie przez dar własnego życia, jednocząc się z ofiarą Chrystusa za Kościół, uobecnioną w Ofierze eucharystycznej, i przyjmując Eucharystię, ażeby skoro spożywają to samo Ciało i tę samą Krew Chrystusa, „tworzyli jedno ciało” w Chrystusie.
  • 1622 – „Obrzęd zaślubin jako sakramentalny akt uświęcenia... winien być sam w sobie ważny, godny i owocny”. Przyszli małżonkowie powinni więc przygotować się do celebracji swych zaślubin przez przyjęcie sakramentu pokuty.
  • 1623 – Według tradycji łacińskiej sami małżonkowie jako szafarze łaski Chrystusa udzielają sobie nawzajem sakramentu małżeństwa, wypowiadając wobec Kościoła swoją zgodę. [...]
  • 1624 – Różne liturgie zawierają wiele formuł błogosławieństw i modlitw epikletycznych, w których prosi się Boga o łaskę i błogosławieństwo dla nowożeńców, szczególnie dla żony. W epiklezie tego sakramentu małżonkowie otrzymują Ducha Świętego jako komunię miłości Chrystusa i Kościoła. Jest On pieczęcią ich przymierza, zawsze żywym źródłem ich miłości, mocą, w której będzie odnawiać się ich wierność.
  • 1625 – Zawierającymi przymierze małżeńskie są mężczyzna i kobieta, ochrzczeni, wolni do zawarcia małżeństwa, którzy w sposób dobrowolny wyrażają swoją zgodę. „Być wolnym” oznacza: – nie być poddanym przymusowi.
  • 1626 – Kościół uważa wzajemne wyrażenie zgody przez małżonków za nieodzowny element, który „stwarza małżeństwo”. Jeśli nie ma zgody, nie ma małżeństwa.
  • 1627 – Zgoda jest „aktem osobowym, przez który małżonkowie wzajemnie się sobie oddają i przyjmują”: „Biorę ciebie za żonę” - „Biorę ciebie za męża”. Zgoda, która wiąże wzajemnie małżonków, znajduje swoje dopełnienie w tym, że dwoje „stają się jednym ciałem”.
  • 1628 – Zgoda powinna być aktem woli każdej ze stron, wolnym od przymusu i ciężkiej bojaźni zewnętrznej. Żadna ludzka władza nie może zastąpić tej zgody. Jeśli nie ma tej wolności, małżeństwo jest nieważne.
 • Skutki sakramentu małżeństwa
  • 1638 – Z ważnego małżeństwa powstaje między małżonkami węzeł z natury swej wieczysty i wyłączny. W małżeństwie chrześcijańskim małżonkowie zostają ponadto przez specjalny sakrament wzmocnieni i jakby konsekrowani do obowiązków swego stanu i godności.
  • 1639 – Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Z ich przymierza „powstaje z woli Bożej instytucja trwała także wobec społeczeństwa”. Przymierze małżonków zostaje włączone w przymierze Boga z ludźmi: „Prawdziwa miłość małżeńska włącza się w miłość Bożą”.
  • 1640 – Węzeł małżeński został więc ustanowiony przez samego Boga, tak że zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Węzeł wynikający z wolnego, ludzkiego aktu małżonków i z dopełnienia małżeństwa jest odtąd rzeczywistością nieodwołalną i daje początek przymierzu zagwarantowanemu wiernością Boga. Kościół nie ma takiej władzy, by wypowiadać się przeciw postanowieniu mądrości Bożej.
  • 1641 – „Małżonkowie chrześcijańscy... we właściwym sobie stanie i porządku życia mają własny dar wśród Ludu Bożego”. Właściwa łaska sakramentu małżeństwa jest przeznaczona dla udoskonalenia miłości małżonków i dla umocnienia ich nierozerwalnej jedności. Przez tę łaskę „podtrzymują się wzajemnie... z pomocą wiernej miłości, a przyjmowanemu z miłości do Boga potomstwu wpajają chrześcijańskie nauki i ewangeliczne cnoty”.
  • 1666 – Chrześcijański dom rodzinny jest miejscem, gdzie dzieci otrzymują pierwsze głoszenie wiary. Dlatego dom rodzinny słusznie jest nazywany „Kościołem domowym”, wspólnotą łaski i modlitwy, szkołą cnót ludzkich i miłości chrześcijańskiej.
  Katechizm Kościoła Katolickiego Część II Dział 2. Rozdział 3. Artykuł 7.
  www.katechizm.opoka.org.pl
     
• KSIĘŻA
• SIOSTRY ZAK.
• RADA PARAF.
• WSPÓLNOTY
• MINISTRANCI
• MŁODZIEŻ
• DZIECI
• CARITAS
• BIBLIOTEKA
• KSIĘGARNIA
• GAZETA PARAF.
• INFORMATOR
• LINKI:
KONTAKT
 
Światło z La Salette

Zespół Szkół Katolickich w Trzciance

ZHR Trzcianka
hosting
consultation