• przewodniczący zespołu: ks. Zbigniew Cybulski MS
  • sekretarz: Tomasz Tomczak
  • spotkania: II czwartek miesiąca
    • Msza św. o godz. 18.00, po niej spotkanie formacyjne

Regulaminu synodu:

§ 24. W każdej parafii, w terminie wskazanym przez biskupa, proboszcz powołuje parafialny zespół synodalny, stając się równocześnie jego przewodniczącym.

§ 25. W uzasadnionych przypadkach komisja główna może zezwolić na powołanie międzyparafialnego zespołu synodalnego. Wniosek w tej sprawie składają wspólnie zainteresowani proboszczowie, wskazując tego spośród nich, który będzie jego przewodniczącym. W pozostałych sprawach do międzyparafialnych zespołów synodalnych stosuje się wskazania dotyczące parafialnych zespołów synodalnych.

§ 26. Na pierwszym zebraniu członkowie zespołu wybierają jego sekretarza. Przewodniczący zespołu przekazuje do sekretariatu synodu informację o powołaniu zespołu wraz z listą jego członków i danymi kontaktowymi sekretarza, w tym jego adresem e-mail i numerem telefonu.

§ 27. Członkami parafialnych zespołów synodalnych są przede wszystkim:

1. parafialni delegaci na spotkania synodalne,
2. członkowie parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych,
3. katecheci (osoby świeckie i konsekrowane) zatrudnieni w szkołach na terenie danej parafii w wymiarze pracy nie mniejszym niż pół etatu, z zachowaniem zasady, że jeden katecheta należy wyłącznie do jednego parafialnego zespołu synodalnego,
4. animatorzy katechezy parafialnej,
5. lektorzy i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej,
6. liderzy katolickich ruchów, stowarzyszeń i wspólnot istniejących w parafii.

§ 28. Do zadań parafialnych zespołów synodalnych należy w szczególności:

1. formułowanie wniosków dotyczących organizacji życia religijnego w diecezji,
2. refleksja nad zagadnieniami wskazanymi przez sekretariat synodu na danym etapie prac synodalnych, podejmowana z punktu widzenia doświadczenia wspólnoty lokalnej i dokonywana również w oparciu o gromadzone opinie członków tej wspólnoty,
3. modlitwa za Kościół diecezjalny i dzieło synodu oraz jej animowanie w parafii,
4. promowanie synodu w parafii i informowanie o jego pracach.

§ 29. Zebrania parafialnego zespołu synodalnego powinny odbywać się regularnie, zgodnie z rytmem prac synodalnych, i obejmować zawsze modlitwę, zapoznanie się z informacjami o aktualnym przebiegu synodu i właściwe obrady nad zagadnieniami przekazanymi zespołowi przez sekretariat synodu.

§ 30. W przypadku dużej liczby członków, zespół może obradować w kilku mniejszych grupach. Decyzja o takim trybie pracy oraz odpowiedzialność za podział i koordynację grup spoczywa na przewodniczącym.

§ 31. Sekretarz parafialnego zespołu synodalnego sporządza protokół z każdego zebrania i po zatwierdzeniu przez przewodniczącego przekazuje go do sekretariatu synodu przed upływem miesiąca od zebrania.